W poniedziałek założenia do projektu przedstawił wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja podczas seminarium "Dostęp do zawodów prawniczych w Polsce". Organizatorami spotkania był Instytut Spraw Publicznych oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Według planów ministerstwa, do egzaminu prawniczego I stopnia będą mogli podchodzić wszyscy absolwenci prawa. Egzamin ten ma uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na następujące aplikacje prawnicze: sądowo-prokuratorską, referendarską, adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą i legislacyjną.

Egzamin w formie pisemnej byłby przeprowadzany na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Na poziomie podstawowym (test z 250 pytaniami) ma uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na aplikacje prawnicze. Do egzaminu mogliby przystąpić wszyscy absolwenci prawa.

Z kolei egzamin na poziomie rozszerzonym ma polegać na rozwiązaniu trzech zadań: sporządzenie projektu pisma procesowego, rozwiązanie kazusu, sporządzeniu opinii prawnej lub projektu umowy. Egzamin ten ma być fakultatywny, dla osób, które zdały poziom podstawowy.

Resort sprawiedliwości planuje także wprowadzić państwowy egzamin prawniczy II stopnia

Osobami uprawnionymi do przystąpienia do niego mają być: aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni (nie obejmie on aplikantów sądowych, prokuratorskich i referendalnych); osoby z 4-letnią praktyką "w zakresie wykonywania czynności prawniczych", odbytą po zdaniu państwowego egzaminu prawniczego I stopnia, doktorzy nauk prawnych.

Dotyczy to także osób, które po zdaniu egzaminu referendarskiego pracowały na stanowisku referendarza sądowego co najmniej 5 lat oraz osób, które przepracowały co najmniej 6 lat na stanowisku asystenta sędziego lub asystenta prokuratora.

Egzamin II stopnia ma składać się z dwóch części - ogólnej (test) i specjalistycznej (prace pisemne)

Zdanie części specjalistycznej ma uprawniać do przystąpienia do konkursu na wolne stanowisko sędziego, powołania na stanowisko prokuratora, ubiegania się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych.

Przeprowadzane raz do roku państwowe egzaminy prawnicze I i II stopnia mają być odpłatne.