Podstawę wydania zgody przez wójta gminy na nieodpłatne zbycie działek wspólnoty stanowi jedynie uchwała z zebrania wspólnoty podjęta na podstawie protokół przedstawiającego rzeczywisty przebieg tego zebrania, w tym głosowania nad wnioskiem. SENTENCJA SYGN. AKT II SA/Bk 475/06
Krzysztof W. oraz Franciszek K. wystąpili do wspólnoty gruntowej o przekazanie im na własność działek gruntów. W tym celu odbyło się zebranie członków wspólnoty, na którym według porządku dziennego miały być rozpatrywane podania o nabycie na własność gruntów. Z treści protokołu wynikało, że w wyniku głosowania działki gruntów przyznano Krzysztofowi W. W uchwale wyrażono zgodę na ich nieodpłatne przekazanie. Następnie zarząd wystąpił do wójta gminy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazanie, który przychylił się do zawartej w nim prośby. Następnie w wyniku szeregu wniosków, odwołań i skarg sprawa była wielokrotnie rozpoznawana przed różnymi organami.
Ostatecznie rozpoznający sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zauważył, że wyniki głosowania w protokole zebrania nie odzwierciedlały rzeczywistego przebiegu głosowania.
Sąd podkreślił, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28, poz. 169 z późn. zm.) zbycie udziału we wspólnocie gruntowej następuje w formie aktu sporządzonego na piśmie i zatwierdzonego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zbycie, zamiana, jak również przeznaczenie na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich części oraz zaciąganie pożyczek pieniężnych przez spółkę może nastąpić tylko za zgodą właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Zatem podstawę wydania zgody przez wójta gminy na nieodpłatne zbycie działek wspólnoty stanowiła jedynie uchwała z zebrania wspólnoty oraz protokół przedstawiający przebieg tego zebrania, w tym głosowania nad wnioskiem. Jeżeli ustalono, że w trakcie zebrania nastąpiły nieprawidłowości, które wskazują, że nie ma pewności, jakie faktycznie były wyniki głosowania, to tym samym nie ma również pewności, że uchwała w sposób prawidłowy wskazywała osobę nabywcy gruntów. W ocenie sądu protokół z zebrania, nieodpowiadający prawdzie i nieodzwierciedlający rzeczywistego przebiegu głosowania, a także podjęta w tej mierze uchwała nie mogły stanowić podstawy wydania zgody przez wójta wyrażonej w formie decyzji. Bez znaczenia jest to, że ostatecznie większość osób głosowała za przekazaniem przedmiotowych działek skarżącemu.