Aby zostało wszczęte elektroniczne postępowanie upominawcze, wystarczy wypełnić formularz pozwu na stronie internetowej e-sądu.
Elektroniczne postępowanie upominawcze będzie nowym postępowaniem odrębnym wprowadzonym do procedury cywilnej. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało już tezy, w oparciu o które opracuje projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Zakres postępowania elektronicznego odpowiadałby zakresowi tradycyjnego postępowania upominawczego, ale opłaty byłyby niższe.

W e-sądzie

Zaproponowano, aby utworzyć e-sądy jako wydziały cywilne sądu rejonowego. Rozpoznawać one będą sprawy z całego kraju w postępowaniu odrębnym bez względu na wysokość przedmiotu sporu. Sprawy mogliby wnosić przedsiębiorcy oraz osoby niebędące przedsiębiorcami.
Utworzony zostanie też tylko jeden e-sąd odwoławczy, rozpatrujący zażalenia na postanowienia e-sądu i na zarządzenia o zwrocie pozwu.

Pozew w internecie

Aby zostało wszczęte postepowanie, wystarczy wypełnić formularz pozwu na stronie internetowej e-sądu. Identyfikacja powoda następować ma przez login i hasło służące do korzystania z konta osobistego na portalu sądowym. Proponuje się, aby loginem mógł być PESEL albo NIP. W formie elektronicznej można będzie opłacać pozew, sądy zaś elektronicznie będą doręczać korespondencję. Tylko odpis nakazu zapłaty po jego uprawomocnieniu się doręczany byłby w formie papierowej.
- Postępowanie elektroniczne ułatwia stronom dostęp do sądu, bo nie muszą płacić za koszt przesyłki, a w dodatku pozew dociera do sądu szybciej niż pocztą. Strony powinny mieć możliwość wyboru trybu postępowania, bo w Polsce dostęp do elektronicznych środków komunikacji nie jest powszechny - tłumaczy adwokat Maciej Lipiec z Kancelarii Adwokackich.