Europejskie Stowarzyszenie Sędziów przyjęło rezolucję, w której wzywa władze polskie do stosowania międzynarodowych standardów, które mają na celu zapewnienie niezależności sądów. Organizacja przypomina polskiemu rządowi, że jego obowiązkiem jest stanie na straży niezawisłości sędziów i powstrzymywanie się od działań, które mogą zostać uznane za ich osłabienie.

Apel Iustitii

Rezolucja jest wynikiem pisma, jakie do Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów skierowało Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Wskazano w nim, że obecnie obowiązujący mechanizm ustalania ich wynagrodzeń jest nieprawidłowy.

- Jest on modyfikowany corocznie i zależny od woli politycznej władzy wykonawczej - mówi sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy Iustitii.

Jego zdaniem, prowadzi to do zacierania konstytucyjnej zasady trójpodziału władz.

Kolejne uchybienie to brak jakichkolwiek prawnych środków, którymi sędziowie mogliby skłonić władzę wykonawczą do zmiany kwoty bazowej, która stanowi podstawę ich wynagrodzeń. Iustitia twierdzi także, że poziom wynagrodzenia sędziów jest niezgodny z konstytucyjną zasadą zapewnienia sędziom wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu.

Nieprzestrzeganie standardów

Postulaty Iustitii znalazły zrozumienie w Europejskim Stowarzyszeniu Sędziów. Według tej organizacji system ustalania wynagrodzeń sędziów w Polsce prowadzi do powstania znacznych różnic pomiędzy poziomem dochodów sędziów a innymi wskaźnikami gospodarki narodowej.

Organizacja zarzuca władzy wykonawczej oraz ustawodawczej w Polsce łamanie Europejskiej Karty Statutu Sędziego. Stanowi ona, że sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości są uprawnieni do wynagrodzenia na poziomie, który chroni ich przed jakimikolwiek naciskami na podejmowane decyzje i tym samym utwierdza ich niezależność i bezstronność.

Zarobki sędziów

Stowarzyszenie stawia też zarzut naruszenia w Polsce Uniwersalnej Karty Sędziego, która mówi, że sędzia musi otrzymywać wynagrodzenie chroniące jego faktyczną niezależność ekonomiczną i nie może być zależne od efektów pracy sędziego, a także nie może być obniżane w trakcie sprawowania urzędu. Ostatni międzynarodowy akt, który zdaniem Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów nie jest przestrzegany w Polsce, to Karta Sędziów Europejskich. Zgodnie z nią zarobki sędziów muszą zapewniać im realną ekonomiczną niezależność i nie mogą zostać zredukowane na żadnym etapie sprawowania urzędu.