Rada miasta nie może w statucie określić zasad i warunków używania herbu. Gmina nie ma prawa wprowadzania do statutu regulacji kompetencyjnych.
ORZECZENIE
Rada miasta uchwaliła statu miasta. Uchwała została przesłana do organu nadzoru. W grudniu 2007 r. wojewoda wystąpił do sądu o stwierdzenie nieważności części uchwały. Chodziło o zapis statutu, zgodnie z którym zasady i warunki używania herbu miasta określa rada, a zgodę na używanie herbu wyraża burmistrz. Zdaniem organu nadzoru, przepisy nie przewidują takiej możliwości. Tym samym rada naruszyła ustawę o samorządzie gminnym oraz konstytucję. Jak podkreślił wojewoda, konstytucyjna zasada legalności zobowiązuje organy władzy, w tym samorządu, do działania na podstawie i w granicach prawa. W przepisach nie ma podstaw do określania zasad i warunków używania herbu. W ocenie wojewody podstawą nie może być art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. Stanowi on tylko, że do kompetencji rady należy podejmowanie uchwał, m.in. w przedmiocie herbu gminy. Upoważnia on radę do ustanowienia herbu, a nie określania warunków jego używania.
Sąd I instancji nie uwzględnił skargi. Uznał, że ze spornych przepisów wynika uprawnienie rady do regulowania w uchwale spraw związanych z herbem. Uprawnienie to obejmuje też zasady oraz warunki jego używania. Rada była uprawniona do określenia zasad oraz warunków używania herbu miasta, gdyż jest to konieczne dla prawidłowego funkcjono- wania ustanowionego her- bu (kompetencja do ustanawiania).
Wojewoda zaskarżył jednak rozstrzygnięcie. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. NSA podkreślił, że gmina nie ma prawa wprowadzania do statutu regulacji kompetencyjnych. Sąd przyznał, że rada gminy przekroczyła uprawnienia. Przepisy nie przewidują możliwości uchwalania zasad i warunków używania herbu.
Wyrok jest prawomocny.
Sygn. akt II OSK 1453/08