Właściciel budynku odpowiada za sprawne działanie instalacji i urządzeń, aby najemcy do swoich mieszkań mieli zapewnioną dostawę wody, prądu, gazu i ciepła.
Wynajmujący ma obowiązek zapewnić sprawne działanie instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, aby najemca korzystał z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, wind oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku. Tak prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów określają przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266). Wiąże on wynajmującego i najemcę, którzy zawarli umowę najmu lokalu wchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego.
Natomiast strony umowy o wynajem mieszkania, które nie wchodzi w skład jego publicznego zasobu mieszkaniowego, mogą przyjąć te zasady lub w zupełnie odmienny sposób ustalić prawa i obowiązki.
Gdy właściciel ponownie oddaje w najem lokal opróżniony przez dotychczasowego najemcę, powinien wymienić zużyte elementy wyposażenia. Zdarza się, że w budynku albo lokalu dojdzie do awarii, która wywołuje szkodę albo bezpośrednio zagraża jej powstaniem. Gdy lokator jest nieobecny albo odmawia udostępnienia lokalu, to właściciel ma prawo wejść do jego lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej (albo gminnej). Gdyby zaś była potrzebna pomoc straży pożarnej, to wówczas ma prawo wejść do mieszkania również przy jej udziale.
Jeżeli w takim przypadku lokal został otwarty w czasie nieobecności lokatora lub osoby pełnoletniej, która stale z nim mieszka, to wówczas na właścicielu ciążą dodatkowe obowiązki. Powinien zabezpieczyć mieszkanie i znajdujące się w nim rzeczy aż do czasu przybycia lokatora. W dodatku z tych czynności powinien zostać sporządzony protokół.
Właściciel ma prawo również domagać się, aby lokator udostępnił mu swoje mieszkanie w celu okresowego przeglądu stanu i wyposażenia technicznego oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania. W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściciel ma prawo domagać się udostępnienia lokalu również w celu doraźnego przeglądu jego stanu i wyposażenia technicznego. W obu tych przypadkach powinien jednak wcześniej ustalić z lokatorem termin tego przeglądu.
Ulepszenia w mieszkaniu lokator może wykonać tylko za zgodą wynajmującego. Powinni też obaj zawrzeć pisemną umowę, w której określą sposób rozliczeń z tego tytułu. Gdyby zaś najemca dokonał ulepszeń bez tej zgody, to wówczas wynajmujący ma prawo domagać się, aby te ulepszenia usunął i przywrócił stan poprzedni. Z takim żądaniem może wystąpić wówczas, gdy nie naruszy to substancji lokalu. Właściciel może też podjąć decyzję, że zatrzyma ulepszenia, natomiast zwróci najemcy ich wartość, uwzględniając stopień zużycia w dniu opróżnienia lokalu.
JAK I DLACZEGO KUPIĆ MIESZKANIE WŁAŚNIE TERAZ
redNet Media - organizator Targów Mieszkaniowych tabelaofert.pl oraz redNet Consulting zapraszają na konferencję „Jak i dlaczego kupić mieszkanie właśnie teraz?”.
Konferencja odbędzie się w Warszawie 28 marca w Hotelu Gromada, pl. Powstańców Warszawy 2. Program seminarium przygotowany jest dla osób, które planują obecnie lub w najbliższej przyszłości zakup mieszkania na terenie Warszawy lub okolic.
Po seminarium przygotowane zostaną punkty informacyjne z zakresu m.in.:
● wybór odpowiedniej lokalizacji (tabelaofert.pl),
● porady kredytowe - doradca kredytowy (www.niezaleznydoradca.pl),
Eksperci będą udzielać porad nieodpłatnie. Wstęp bezpłatny
JAK TO ZROBIĆ...
Kogo obciąża naprawa i konserwacja urządzeń w łazience
PROBLEM: Mieszkanie wchodzi w skład publicznego zasobu mieszkaniowego. Wystąpiła w nim awaria wanny w łazience i woda zaczęła zalewać łazienkę sąsiadów na niższym piętrze. Kogo obciąża naprawa i konserwacja urządzeń w łazience.
ROZWIĄZANIE: Wynajmujący zapewnia sprawne działanie instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, które umożliwiają najemcy korzystanie z wody. Dlatego powinien naprawiać i wymienić wewnętrzną instalację wodociągową i ciepłej wody. Natomiast najemcę obciąża naprawa i konserwacja i wymiana wanien, zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych. W razie awarii w łazience należy ustalić przyczynę, bo od tego zależy, kto pokryje koszty remontu albo wymiany urządzeń.