Bezpłatna pomoc prawna we Włoszech przysługuje jedynie osobom, które w sporze są stroną pozwaną, niezależnie od ich narodowości. Może się o nią ubiegać każdy, kto nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów sądowych.

Kiedy przysługuje

Pomoc prawna może zostać udzielona we wszystkich postępowaniach w sprawach cywilnych oraz w postępowaniach nieprocesowych, z jednym wyjątkiem. Otóż o pomoc nie można się starać, jeżeli sprawa toczona jest w celu przeprowadzenia cesji wierzytelności. W pozostałych przypadkach przysługuje ona jedynie pozwanym, pod warunkiem że nie są oni zdolni do poniesienia kosztów prowadzenia sporu. O tym, czy mamy prawo do bezpłatnej pomocy, decyduje nasz dochód podlegający opodatkowaniu.

Próg dochodu, którego nie może przekroczyć starający się o pomoc, określa minister sprawiedliwości. Zmiany w tym zakresie następują co dwa lata. Jeżeli wnioskujący zamieszkuje wspólnie z małżonkiem lub innymi członkami rodziny, ich dochody także są brane pod uwagę. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady. Jeżeli powództwo zostało wytoczone w sprawie, w której interesy wnioskodawcy stoją w sprzeczności z interesami innych członków rodziny, pod uwagę brany jest jedynie dochód osobisty starającego się o pomoc.

Gdzie złożyć wniosek

Obecnie nie istnieje wzór formularza wniosku o udzielenie pomocy prawnej. Z tego powodu prawo bardzo dokładnie określa, jakie informacje powinien zawierać wniosek. Przede wszystkim przepisy wymagają, aby autentyczność podpisu wnioskodawcy była potwierdzona przez adwokata. Warunek ten musi jednak być spełniony, jeżeli podpis został złożony w obecności urzędnika sądowego.

Wniosek musi być złożony na papierze gładkim. Prawo bardzo dokładnie wskazuje, jakie informacje należy przedstawić. Przede wszystkim wniosek musi zawierać prośbę o przyznanie pomocy prawnej i wskazanie postępowania, jeżeli zostało wszczęte. Musi zawierać dane osobowe wnioskodawcy oraz członków jego rodziny wraz z wskazaniem ich numerów identyfikacji podatkowej. Należy także dołączyć oświadczenie wnioskodawcy, że wysokość jego dochodu uprawnia go do otrzymania pomocy prawnej.

Wniosek o pomoc prawną trzeba złożyć lub wysłać listem poleconym do rady adwokackiej w miejscu siedziby właściwego sądu, przed którym toczy się postępowanie. Jeżeli spór jeszcze nie został wszczęty, właściwa będzie rada adwokacka, która znajduje się w okręgu sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

Ważne!

Rada adwokacka przyznaje pomoc prawną w terminie dziesięciu dni, jeżeli ma pewność, że dochód wnioskodawcy nie przekracza ustalonego progu oraz że jego żądania są odpowiednio uzasadnione