Wykonawca będzie mógł żądać od inwestora gwarancji zapłaty na każdym etapie budowy.
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji kodeksu cywilnego w zakresie gwarancji zapłaty za roboty budowlane. Zabezpieczeniem wierzytelności będzie gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa oraz akredytywa bankowa.
Inwestor będzie udzielał gwarancji wykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty za wykonanie robót budowlanych. Projekt równocześnie przyznaje uczestnikom procesu budowlanego uprawnienie do zgłoszenia na piśmie żądania udzielenia zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy, na podstawie której dany podmiot uczestniczy w procesie inwestycyjnym. Według Romana Nowickiego, przewodniczącego Kongresu Budownictwa, zdarza się, że podwykonawcy pod jakimkolwiek pretekstem nie otrzymują zapłaty za wykonane roboty.
- Zabezpieczenie takich wierzytelności może decydować o istnieniu firmy. Warto więc rozważyć wprowadzenie dodatkowych gwarancji dla firm, szczególnie w czasie stagnacji na rynku - mówi Roman Nowicki.
Nowe przepisy wprowadzą brak możliwości wyłączenia lub ograniczenia przez inwestora żądania gwarancji. Odstąpienie inwestora od umowy będzie bezskuteczne. Z kolei udzielenie zabezpieczenia przez podwykonawcę nie wyłączy odpowiedzialności wykonawcy i inwestora wobec podwykonawcy. Przepisy wprowadzają również górną granicę wysokości gwarancji. Będzie nią wysokość ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy głównej oraz robót dodatkowych. Rozwiązania te będą stosowane do umów wykonawcy z dalszymi wykonawcami oraz wykonawców z podwykonawcami.
Zdaniem Tadeusza Jurkiewicza, koordynatora Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, ponad 50 proc. firm ma problemy z odzyskiwaniem należnych im pieniędzy.
- Nie są to tylko podwykonawcy robót budowlanych, ale także producenci i dostawcy materiałów, surowców, konsultanci. Wszystkie te osoby powinny otrzymać dodatkowe gwarancje prawne, które zabezpieczą ich przed nieuczciwymi kontrahentami - tłumaczy Tadeusz Jurkiewicz.
Dziś gwarancję taką mają tylko podwykonawcy robót budowlanych. Zgadza się z tym Danuta Pietraszewska, posłanka PO.
- Trzeba to zmienić, gdyż każda osoba biorąca udział w procesie budowlanym powinna korzystać ze szczególnej ochrony. Taką ochronę dla tych wszystkich podmiotów może zapewnić hipoteka budowlana jako gwarancja zapłaty - podsumowuje Danuta Pietraszkiewicz.
Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 30 dni od ich ogłoszenia.
OPINIA
Olgierd Dziekoński
wiceminister infrastruktury
Dziś ważne jest zagwarantowanie firmom płynności finansowej i danie im dodatkowych gwarancji otrzymywania wynagrodzenia za pracę. Wyniki badań wykazały, iż co czwarte przedsiębiorstwo budowlane nie przynosi zysku. W ministerstwie prowadzonych jest wiele prac, których celem jest poprawa koniunktury w budownictwie. Ma temu też służyć nowelizacja przepisów o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.