Bezpłatna pomoc prawna we Francji może być przyznana obywatelowi tego kraju, obywatelowi państwa należącego do UE oraz cudzoziemcowi, który ma prawo stałego pobytu we Francji. Osoby otrzymujące pomoc prawną korzystają bezpłatnie z usług adwokata lub innego prawnika oraz są zwolnione z kosztów sądowych.

Kto otrzyma pomoc

Pomoc prawna udzielana jest przez biura pomocy prawnej, które mieszczą się w sądach rejonowych. Aby ją uzyskać, trzeba spełniać wymagania dotyczące wysokości posiadanych zasobów majątkowych, narodowości, miejsca stałego zamieszkania i zasadności postępowania.

O udzielenie pomocy mogą się starać osoby, których średni dochód łączny w poprzednim roku kalendarzowym nie przekracza progu określanego corocznie w drodze ustawy. Warto podkreślić, że do dochodu nie wlicza się zasiłków rodzinnych i niektórych świadczeń socjalnych. Jednak w sytuacji gdy próg majątkowy został przekroczony.

Decyzję w tej sprawie podejmuje biuro prawne. Pomoc prawna może nie zostać udzielona, jeśli wstępna ocena sprawy wskazuje, że postępowanie jest uzasadnione i nie jest pozbawione podstaw. Warunek ten nie dotyczy jednak pozwanych, osób pociągniętych do odpowiedzialności cywilnej, świadków, podsądnych, oskarżonych i skazanych.

Pomoc prawna jest udzielana pozwanym i powodom w sprawach spornych i bezspornych. Może ona dotyczyć całości lub części postępowania, a także ułatwić doprowadzenie do ugody pozasądowej. Przysługuje ona również osobom chcącym wyegzekwować wykonanie wyroku.

Procedura składania wniosków

Po formularz wniosku o pomoc prawną trzeba zgłosić się do sądu rejonowego lub okręgowego właściwego ze względu na miejsce stałego zamieszkania lub wniesienia sprawy. Formularz trzeba wypełnić i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty. Dotyczą one przede wszystkim środków finansowych, które posiada wnioskodawca i osoby wspólnie z nim prowadzące gospodarstwo domowe. We wniosku należy także wskazać, czego dotyczy sprawa, w której wnioskodawca stara się o udzielenie pomocy prawnej.

Wniosek trzeba złożyć do biura pomocy prawnej w miejscu zamieszkania wnioskodawcy lub przy właściwym sądzie. W każdym sądzie rejonowym znajduje się tylko jedno biuro pomocy prawnej. Rozpatruje wnioski o pomoc prawną w sprawach toczących się w tym sądzie lub innych sądach na danym obszarze. Decyzja biura pomocy prawnej zostanie przesłana na adres domowy wnioskodawcy.

Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy został rozpatrzony pozytywnie należy zgłosić się do wyznaczonego adwokata (ewentualnie innego prawnika) i przekazać mu wszelkie potrzebne informacje i dokumenty.

55 tys. Polaków przebywało we Francji w 2007 rokudłużej niż trzy miesiące