O zbadanie celów oraz działalności Komunistycznej Partii Polski zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego prokurator generalny. Jego zdaniem nie da się ich pogodzić z ustawą zasadniczą, która stanowi, że zakazane jest istnienie partii odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania komunizmu.
Pierwsze informacje o tym, że Zbigniew Ziobro zamierza taki wniosek skierować do TK, pojawiły się w mediach w lipcu 2017 r. Pretekstem miał być marsz, jaki zorganizowali 1 maja w Dąbrowie Górniczej członkowie partii z okazji obchodów Święta Pracy. Podczas wydarzenia niesione były transparenty z sierpem i młotem, co jest zabronione przez polskie prawo. Pojawiły się także flagi z podobizną Lenina.
We wniosku do trybunału Zbigniew Ziobro skarży treść preambuły oraz art. 57 ust. 1 statutu ugrupowania. Ta pierwsza głosi m.in., że KPP „jest partią marksistowsko-leninowską nawiązującą do najlepszych patriotycznych i internacjonalistycznych tradycji polskiego ruchu robotniczego”. Z preambuły jasno wynika też, że partia ta dąży do zbudowania nowego ustroju, który byłby wolny „od wyzysku człowieka pracy najemnej i zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej niepodległości i pełnej suwerenności”. Z kolei zaskarżony przez PG przepis statutu stanowi, że godłem KPP jest znak sierpa i młota. Tego wszystkiego nie da się, zdaniem Zbigniewa Ziobry, pogodzić z art. 13 konstytucji. Stanowi on, że „zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.
PG chce również, aby pod tym samym kątem trybunał zbadał działalność KPP, która jego zdaniem odwołuje się w programowych publikacjach, wypowiedziach i innych formach aktywności politycznej do totalitarnych metod działania i praktyk komunizmu. Zarzuca partii także prezentowanie założenia stosowania przemocy w celu zdobycia władzy i wpływu na politykę. Tymczasem choć art. 11 ust. 1 ustawy zasadniczej stanowi, że państwo polskie zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych, to jednocześnie z tego przepisu jasno wynika, że partie polityczne mogą działać tylko „w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa”.
Jeżeli TK przychyli się do wniosku Zbigniewa Ziobry, KPP zostanie rozwiązana. Zgodnie bowiem z ustawą o partiach politycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 580) „jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o niezgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej, Sąd niezwłocznie wydaje postanowienie o wykreśleniu wpisu partii politycznej z ewidencji”.