Do marszałka Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego, złożony przez sejmową komisję ds. petycji. Zakłada on wprowadzenie niewielkich modyfikacji w kilkunastu różnych aktach prawnych.
Reklama
Chodzi głównie o dostosowanie terminologii do zmian, które w ciągu ostatnich lat zostały dokonane we wskazanych ustawach, oraz usunięcie usterek technicznych, których nie zauważył ustawodawca.
Przykładowo w projekcie postuluje się likwidację odesłań do nieistniejących działów ustaw, które zostały uchylone nowelizacją. Taki zapis widnieje nadal w art. 3 par. 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego. Zdarzało się również, że w ustawie odsyłano do nieaktualnych aktów prawnych. W tym przypadku zaproponowano aktualizację odesłania.
Postulowane w projekcie zmiany nie zawsze mają jednak charakter czysto techniczny. W ustawie o radcach prawnych wciąż widnieje zapis o właściwości nieistniejących już sądów wojewódzkich, zastąpionych sądami okręgowymi w 1998 r. Podobne odesłanie znalazło się także w ustawie – Prawo bankowe – stąd potrzeba aktualizacji stanu prawnego.
W projekcie zwrócono również uwagę na błędy terminologiczne. Przykładowo w kodeksie wykroczeń podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób w jednym z przepisów potraktowano jako karę, podczas gdy powinno mówić się w tym przypadku o „środku karnym”. Jest to istotna różnica, ponieważ katalog kar jest ściśle określony i ma charakter zamknięty. Podobną pomyłkę terminologiczną projektodawca zauważył w ustawie o obywatelstwie polskim. Nadal znajduje się w niej zapis o instytucji unieważnienia ojcostwa, podczas gdy nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 2008 r. zastąpiono ją ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa.
Nie jest to pierwszy tego typu projekt, który trafia do Sejmu. Podobną ustawę uchwalono w 2017 r.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do Sejmu