Zmianę przepisów regulujących m.in. sposób naliczania kosztów egzekucyjnych zakłada projekt rozporządzenia opublikowany w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie dotyczącego adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.

Jak czytamy, adnotacja ta "zawiera wskazanie rodzaju i wysokości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych należnych na dzień sporządzenia tej adnotacji. Adnotacja w sprawie zbiegu będzie zawierała zatem informacje o wysokości kosztów egzekucyjnych w rozbiciu na: opłatę manipulacyjną, opłaty za czynności egzekucyjne, wydatki egzekucyjne, koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniu egzekucyjnym umorzonym z przyczyny określonej w art. 59 § 2 u.p.e.a. w przypadku, o którym mowa w art. 64ca § 2 u.p.e.a., opłaty egzekucyjnej w przypadku zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie lub kosztów upomnienia wierzycielowi po wszczęciu egzekucji administracyjnej.

Organ egzekucyjny - wyjaśniono - pobiera w egzekucji należności pieniężnej opłatę w wysokości odpowiednio 10 proc. albo 5 proc. wyegzekwowanych albo uzyskanych środków pieniężnych pomniejszonych o koszty egzekucyjne. "Podanie wysokości kosztów egzekucyjnych w rozbiciu na rodzaje, pozwoli organowi egzekucyjnemu przejmującemu prowadzenie łącznie egzekucji dokonać prawidłowego podziału kwoty uzyskanej z egzekucji oraz podziału kosztów egzekucyjnych" - napisano,

Projekt rozporządzenia przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 20 lutego 2021 r., wraz z wejściem w życie ustawy zmieniającej.