Dla oceny, czy znak graficzny stanowi imitację powszechnie chronionego symbolu, nie ma znaczenia to, że sporny element stanowi tylko część większej kompozycji – wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Przedsiębiorca chciał zarejestrować znak towarowy w postaci niebieskiego czworoboku, którego boki stanowiły zarys drukowanej litery A. Problem w tym, że w literze A zawarty został element przecinających się prostopadłych, czerwonych linii tworzących kształt krzyża.
Urząd Patentowy odmówił udzielenia ochrony. Wskazał, że zawarcie w znaku graficznym wizerunku czerwonego krzyża jest imitacją symbolu organizacji międzynarodowej, podlegającego ochronie na podstawie konwencji genewskiej z 12 sierpnia 1949 r.
Przedsiębiorca argumentował z kolei, że sporny symbol stanowi jedynie element większej kompozycji. Mimo to UP utrzymał pierwotną decyzję w mocy. Wskazał, że za imitację należy uznać używanie znaków, które mogą być mylone z innym, podlegającym ochronie ze względu na podobny kolor lub kształt. Taka sytuacja miała miejsce w tym przypadku, bowiem zgłoszony przez wnioskodawcę symbol zawiera wyraźnie wyodrębniony element krzyża o takim samym kolorze i proporcjach, co znak Czerwonego Krzyża. Co więcej, w ocenie UP nie ma znaczenia ogólny odbiór całości kompozycji, a wyłącznie fakt, że badane oznaczenie zawiera element, który samodzielnie może być uznany za przynajmniej podobny do zastrzeżonego symbolu.
Wojewódzki sąd administracyjny odrzucił wniesioną przez przedsiębiorcę skargę. Argumentował przy tym, że znak Czerwonego Krzyża podlega ochronie ze względu na jego szczególny charakter i znaczenie dla ludzkości.
NSA, rozstrzygając ostatecznie sprawę, również przyznał rację organom i oddalił skargę kasacyjną. Powołał się przy tym na orzecznictwo TSUE, zgodnie z którym fakt, że pierwotnie chroniony symbol jest stylizowany lub że wykorzystywany jest jedynie jego fragment, nie oznacza, że nie mamy do czynienia z imitacją.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 25 sierpnia 2020 r., sygn. akt II GSK 531/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia