Zmiana rozporządzenia w sprawie monitorowania korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) w trybie ograniczonej teletransmisji danych ma usprawnić procedury kontrolne.
Konieczność zmiany wynika z nowelizacji ustawy o dowodach osobistych wprowadzonej ustawą z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 i 1086). Zgodnie z nią stare rozporządzenie ws. kontroli korzystania z dostępu do danych z RDO w trybie ograniczonej teletransmisji danych z 2011 r. utraci moc.
Tryb ograniczonej teletransmisji danych został wprowadzony w art. 68 ustawy o dowodach osobistych. Wynika z niego, że udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych. Obejmuje on takie dane jak: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu oraz datę jego wydania i termin ważności. O dostęp w tym trybie oprócz enumeratywnie wymienionych instytucji państwowych może ubiegać się też każdy podmiot, który ma w tym interes faktyczny. Stara wersja rozporządzenia jako kryterium przewidywała natomiast interes prawny. Rodziło to pewne problemy np. dla internetowych pośredników kredytowych którzy musieli weryfikować prawdziwość przesyłanych im skanów dowodów osobistych. Po nowelizacji ustawy interes faktyczny zmieniono na prawny. Nowe rozporządzenie uwzględnia tę zmianę.
Drugim warunkiem uzyskania dostępu do danych w trybie ograniczonej teletransmisji jest zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, co podlegało kontroli. Aby usprawnić ten proces, w rozporządzeniu przewidziano możliwość prowadzenia akt kontroli w formie elektronicznej, a w ślad za zaproponowaną zmianą zdecydowano się na zrównanie czynności kontrolnych dokonanych w formie elektronicznej z czynnościami dokonanymi w formie pisemnej. Takie rozwiązanie powinno wpłynąć na komunikację pomiędzy wszystkimi stronami kontroli.