Tysiąc złotych – grzywnę w takiej wysokości nałożył na prezesa jednego z sądów okręgowych Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Wszystko przez zwłokę w przekazaniu WSA skargi na przewlekłość postępowania w przedmiocie wpisu na listę mediatorów.
Jak wynika z treści uzasadnienia wyroku, ukarany prezes zwlekał z przekazaniem skargi niemal sześć miesięcy. Ta została złożona za pośrednictwem e-PUAP 13 listopada 2019 r. i od tego momentu rozpoczął bieg 30-dniowy termin na jej przekazanie do WSA.
W międzyczasie skarżący przesłał do prezesa sądu pismo, w którym poinformował, że zwłoka w postępowaniu o wpis na listę mediatorów spowodowała, że nie mógł wziąć udziału w studiach podyplomowych finansowanych prze Unię Europejską. Te były przeznaczone dla stałych mediatorów sądowych wpisanych na listę sądu okręgowego. Autor pisma proponował więc kompromisowe rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Miałoby nim być przyjęcie na trzymiesięczny staż i zapewnienie na ten czas zakwaterowania i wyżywienia w pokoju Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Prezes sądu powołał się na to pismo w postępowaniu przed WSA jako na cofające skargę. Sąd jednak uznał, że jego treści nie można tak interpretować. Jak podkreślił WSA, autor pisma w żadnym jego fragmencie nie sformułował oświadczenia o wycofaniu skargi na przewlekłość postępowania. Ponadto krakowski sąd przypominał, że nawet gdyby doszło do cofnięcia skargi przed upływem terminu na jej przekazanie do sądu administracyjnego, to w doktrynie podkreśla się, że cofnięcie skargi na tym etapie powoduje konieczność wydania rozstrzygnięcia przez sąd.
W tej sytuacji WSA postanowił ukarać prezesa sądu grzywną, a przy ustalaniu jej wymiaru wziął pod uwagę wnioski skarżącego. A ten domagał się wymierzenia „surowej” grzywny, argumentując przy tym, że prezes sądu musi być krystaliczny. Jak podkreślał w skardze, nie może on naruszać prawa, gdyż w ten sposób narusza zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. „Tego typu zachowania prowadzą do powszechniejszych już sytuacji lekceważenia obywateli i prawa w Sejmie, Trybunale Konstytucyjnym czy Krajowej Radzie Sądownictwa. Tego typu zachowania rozpoczynają się na poziomie także sądów” – napisano w uzasadnieniu skargi.

orzecznictwo

Postanowienie WSA w Krakowie z 11 września 2020 r., sygn. akt III SO/Kr 1/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia