Prokuratura Krajowa skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku WSA w Radomiu, który stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Klwów w przedmiocie podjęcia deklaracji "Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT". Wyrok zapadł 15 lipca tego roku.

Uchwałę zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich.

Sąd, stwierdzając jej nieważność, uznał, że uchwała została podjęta bez podstawy prawnej, a Rada Gminy Klwów przekroczyła swoje uprawnienia. WSA zauważył także, że uchwała ma charakter dyskryminacyjny poprzez odnoszenie się do "ideologii LGBT". "Należy zwrócić uwagę na to, że to pojęcie odnosi się do ludzi. W naszych społecznościach lokalnych żyją ludzie o różnej orientacji seksualnej, światopoglądzie, o różnym kolorze skóry i każda społeczność powinna dbać o to, by czuli się jak we własnym domu" - podkreślił sąd.

W piątek Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do NSA skargi kasacyjnej od tego orzeczenia. "Prokuratura Krajowa skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Radomiu, który stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Klwów z 17 czerwca 2019 r. w przedmiocie podjęcia deklaracji +Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT+" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Jak podkreślono, w ocenie prokuratury wyrok sądu stanowi "niedopuszczalną ingerencję w prawo wspólnoty samorządowej do wyrażania poglądów w zakresie takich wartości, jak życie prywatne, małżeńskie, rodzinne oraz prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami" oraz stanowi "ograniczenie wolności wypowiedzi na istotne społecznie tematy".

Kierując skargę, prokurator zarzucił wyrokowi naruszenie prawa materialnego i przepisów postępowania sądowo-administracyjnego. "Zarzuty podniesione w skardze kasacyjnej dotyczą w szczególności naruszeń szeregu postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej" - podała prokuratura. Ponadto w jej ocenie sąd błędnie uznał, że doszło do ograniczenia swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej, którzy identyfikują się jako osoby LGBT oraz ich prawa do życia prywatnego, rodzinnego oraz wolności wypowiedzi.

Prokurator wskazał też, że uchwała zawiera wyłącznie postanowienia "o charakterze niewładczym, deklaratoryjnym". "Stanowiła jedynie głos w debacie publicznej, która toczy się w Polsce w odniesieniu do zagrożeń, jakie ideologia LGBT może nieść ze sobą dla takich wartości jak małżeństwo, rodzina czy rodzicielstwo. Rada Gminy w poczuciu odpowiedzialności za społeczność lokalną wskazała w uchwale jako zagrożenie treści, które są związane przede wszystkim z wczesną seksualizacją polskich dzieci" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Jej zdaniem uchwała nie tworzy żadnych norm, "ani generalnych i abstrakcyjnych, ani indywidualnych i konkretnych". "Przede wszystkim nie określa adresatów ani okoliczności, którym mieliby się podporządkować. Nie zawiera również żadnych zakazów ani nakazów określonego zachowania, jak też sankcji. W związku z tym nie można wskazać podmiotów, które mogłyby zostać dotknięte przedmiotowym aktem" - napisano.

Prokuratura argumentuje też, że biorąc pod uwagę deklaratoryjny charakter uchwały wystarczającą podstawą jej wydania były przepisy Ustawy o samorządzie gminnym. "Nie doszło zatem do naruszenia prawa, które skutkowałoby stwierdzeniem nieważności tego aktu" - uznała PK.

"W skardze kasacyjnej prokurator podkreślił, iż sąd I instancji, stwierdzając nieważność uchwały, ograniczył w bezzasadny sposób wolność gminy do wyrażenia poglądów na doniosłe społecznie tematy, jak też naruszył jej konstytucyjne prawo do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych w interesie lokalnej społeczności" - podkreślono. Prokuratura Krajowa wskazała też, że odmienny pogląd w odniesieniu do tego typu uchwał wyraziły inne wojewódzkie sądy administracyjne, których zdaniem uchwały "stanowiły wyłącznie apele (deklaracje) będące dopuszczalnym głosem w debacie publicznej".

W przyjętej w grudniu ubiegłego roku rezolucji Parlament Europejski potępił przyjmowanie przez polskie samorządy uchwał o przeciwdziałaniu ideologii LGBT, wskazując na ich dyskryminujący charakter oraz ich skutek w postaci ograniczenia swobody przemieszczania się gwarantowanej wszystkim obywatelom UE. O sprzeczności z prawem europejskim takich uchwał informował też RPO.