Informacje sektora publicznego będą mogły być ponownie wykorzystane m.in jako materiał wyjściowy dla produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi - zakłada projekt ustawy Ministerstwa Cyfryzacji, opublikowany w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Jak czytamy w uzasadnieniu, jego głównym celem jest dostosowanie polskich przepisów do regulacji unijnych.

Zaznaczono również, że projekt zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań, które usprawnią ponowne wykorzystywanie danych. "Celem zasadniczym projektowanych regulacji jest zwiększenie podaży otwartych danych, w tym zasobów informacji o istotnej wartości i potencjale do tworzenia nowych usług i produktów, a także stworzenie optymalnego otoczenia regulacyjnego dla efektywnego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Polsce" - napisano.

Wskazano, że podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub przechowują ogromną ilość m.in danych statystycznych, gospodarczych lub środowiskowych, a także materiały archiwalne, a nawet zdigitalizowane księgozbiory lub kolekcje dzieł sztuki. Zaznaczono, że wraz z rewolucją cyfrową istotnie wzrosła wartość tego rodzaju zasobów dla innowacyjnych produktów lub usług wykorzystujących takie dane.

Zwrócono uwagę, że poza celami gospodarczymi związanymi z napędzaniem innowacji i kreatywności, które stymulują wzrost gospodarczy, możliwość ponownego wykorzystywania informacji wzmacnia również pozycję obywateli, wzmacniając tym samym demokrację uczestniczącą oraz promując przejrzystą, odpowiedzialną i wydajniejszą administrację, funkcjonującą w sposób znacznie bardziej transparenty i efektywny.

Projekt wprowadza różne kategorie danych i różne zasady ich udostępniania przez tzw. podmioty zobowiązane. Założono, część danych będą one udostępniały za darmo, jednak za niektóre "będą mogły nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji sektora publicznego w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów".

"Nakładając opłatę, podmiot zobowiązany będzie uwzględniać koszty przygotowania lub/i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania danych" - czytamy.

Zaznaczono, że łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

W projekcie założono, że prawo do ponownego wykorzystywania podlega ponadto ograniczeniu w zakresie informacji sektora publicznego. Ograniczenie to - wskazano - może mieć znaczenie w odniesieniu do części zasobów bibliotek, archiwów i muzeów. "Podmioty te posiadają w swoich zbiorach informacje sektora publicznego (np. będące utworami), do których prawa własności intelektualnej mogą przysługiwać osobom trzecim" - napisano.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.