Nie można milcząco załatwić sprawy uzgodnienia z Wodami Polskimi decyzji ustalającej warunki zabudowy na terenie zagrożonym powodzią – wynika z wyroku WSA w Gdańsku.

Orzeczenie tej treści zostało wydane w sprawie, w której wójt gminy wydał decyzję dotyczącą warunków zabudowy dla domu jednorodzinnego. Działka, na której miał powstać, znajdowała się na terenie parku krajobrazowego, a na dodatek w pasie technicznym morza. Wiązało się to ze szczególnym zagrożeniem powodzią, zatem konieczne było dokonanie uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Wójt nie uzyskał odpowiedzi na wysłany wniosek, w związku z czym uznał, że sprawa została załatwiona milcząco, a organ nie wnosi zastrzeżeń do treści projektu.
SKO kilkukrotnie uchylało decyzję organu I instancji ze względu na wątpliwości dotyczące tego, czy nieruchomość posiada wymaganą przepisami drogę oraz czy nie leży ona zbyt blisko pasa technicznego morza. Ostatecznie sprawa trafiła do WSA, gdzie wskazano, że niezależnie od rozstrzygnięcia wójta oraz SKO i tak należało decyzję uchylić. Decyzja ustalająca warunki zabudowy bowiem została wydana z istotnym naruszeniem procedury, przez co nie mogła pozostać w mocy.
Sąd wskazał przy tym, że okoliczności sprawy stały się szczególnie skomplikowane poprzez nowelizację Prawa wodnego. Bowiem wniosek o wydanie decyzji ustalającej warunki zabudowy został wysłany jeszcze w trakcie obowiązywania ustawy z 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121), jednak wniosek do Wód Polskich wysłano już po wejściu w życie ustawy z 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.).
Wójt uznał, że brak przepisów przejściowych w treści nowej ustawy jest równoznaczny z koniecznością zastosowania – dla spraw pozostających w toku – starych regulacji. Wobec tego wskazał nieprawidłową podstawę prawną wniosku oraz niewłaściwe konsekwencje braku zajęcia stanowiska. W konsekwencji stwierdził, że doszło do skutecznego uzgodnienia treści projektu. Było to błędne założenie, bowiem w takim wypadku należało zastosować nowe przepisy. Z ich treści wynika zaś, że uzgodnienie projektu przez Wody Polskie musi zostać zakończone wydaniem decyzji – zarówno dokonanie uzgodnienia, jak i odmowa. Decyzja musi zawierać analizę konkretnych okoliczności, co oznacza, że nie jest możliwe milczące załatwienie tej sprawy. Dlatego WSA uznał, że decyzja o warunkach zabudowy została podjęta bez wymaganego prawem stanowiska innego organu. A co za tym idzie – musiała zostać uchylona.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gdańsku z 24 czerwca 2020 r., sygn. akt: II SA/Gd 270/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia