Zwrot kosztów transportu dziecka niepełnosprawnego przysługuje również wtedy, gdy istnieje placówka bliższa, ale o niższym standardzie – wynika z orzeczenia WSA w Gdańsku.
Matka niepełnosprawnego pięciolatka złożyła wniosek o zwrot kosztów przejazdu do przedszkola w danym roku szkolnym.
Wójt odmówił, wskazując, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu do najbliższej placówki. Tymczasem dziecko uczęszcza do przedszkola niepublicznego, oddalonego o ok. 20 km od miejsca zamieszkania, choć w odległości 2 km znajduje się publiczna placówka, która również mogłaby przyjąć chłopca pod opiekę.
Reklama
Matka zaskarżyła tę decyzję do WSA. Wskazywała, że w proponowanym przez wójta przedszkolu syn nie miałby indywidualnego nauczyciela wspomagającego, które otrzymuje w placówce, do której uczęszcza. Przedłożyła również zaświadczenie lekarskie, z którego wynikało, że zmiana przedszkola może źle wpłynąć na rozwój dziecka.
WSA przyznał rację matce. W uzasadnieniu wskazał, że pojęcie „najbliższego przedszkola”, wynikające z ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) uwzględnia nie tylko kryteria geograficzne, ale również warunki umożliwiające prawidłowe kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami. Zaś warunki te winny być oceniane indywidualnie w każdej sprawie.
Oznacza to, że przedszkole najbliższe miejscu zamieszkania dziecka, które jednak nie pozwala zrealizować wszystkich wytycznych wynikających z treści orzeczenia, nie jest przedszkolem najbliższym w znaczeniu ustawowym.
Sąd podniósł również, że aby uznać odmowę zwrotu kosztów przejazdu dziecka i opiekuna za skuteczną, gmina nie tylko musi wskazać przedszkole bliższe, ale również wykazać, że będzie ono sprawować opiekę w sposób przynajmniej równie dobry. Standardy porównywanych placówek muszą być takie same na dzień odmowy, nie zaś hipotetycznie.
Co za tym idzie – wójt nie udowodnił, że zaproponowana przez niego placówka będzie sprawować opiekę w takich samych warunkach co aktualna. W związku z tym matce zwrot kosztów transportu się należy.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gdańsku 2 lipca 2020 r., sygn. akt: III SA/Gd 833/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia