Wszystkie podmioty, na których życie lub zdrowie mogą wpływać działania posiadacza odpadów, również ich składowanie, mają interes prawny w nakazaniu ich usunięcia – wynika z orzeczenia WSA w Gorzowie Wielkopolskim.
Burmistrz miasta umorzył postępowanie o nałożenie obowiązku niezwłocznego usunięcia odpadów z nieruchomości, ale od jego decyzji odwołał się sąsiad spornej działki. Wskazał, że nie sprawdzono, czy w istocie odpady usunięto, jak deklarowali właściciele, z jego informacji bowiem wynikało, iż na terenie w dalszym ciągu zakopane są ich znaczne ilości.
SKO umorzyło postępowanie odwoławcze, wskazując, że sąsiadowi nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania, gdyż nie jest stroną w sprawie. Postępowanie dotyczące usunięcia odpadów przewiduje udział ich posiadacza oraz organu gminy. Rozstrzygnięcie dotyczy zaś posiadacza odpadów, stąd sąsiadowi nie przysługuje status strony. Organ wskazał, że nawet gdyby skorzystać w tej sprawie z ogólnej definicji strony, zgodnie z którą jest nią każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, to sąsiad nadal występuje tu wyłącznie w charakterze orędownika interesu publicznego. Ten zaś nie jest oparty na konkretnej normie administracyjnego prawa materialnego, czego wymaga k.p.a.
WSA w orzeczeniu rozstrzygającym przychylił się jednak do argumentacji sąsiada i uchylił decyzję SKO. Wskazał, że zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych interes prawny istnieje, jeśli stosowanie normy prawnej może mieć wpływ na sytuację podmiotu. Sąsiad ma zatem interes prawny, a jego podstawą są przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.), zgodnie z którą „gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska”. Z regulacji tych wynika, że wszystkie podmioty, na których życie lub zdrowie mogą negatywnie wpływać działania posiadacza odpadów, mają interes prawny w nakazaniu ich usunięcia.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. akt II SA/Go 118/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia