Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że wyłączenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez spółki z o.o. ze zwolnienia od obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych jest zgodne z konstytucją.

Trybunał zaznaczył w uzasadnieniu wyroku, że ze zwolnienia podatkowego wyłączone są podmioty powiązane z działalnością gospodarczą na zasadach komercyjnych, nastawione na osiąganie zysku. TK wskazał, że w tej grupie znajdują się też spółki z o.o.

Sędzia sprawozdawca Leon Kieres wskazał, że możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez te spółki przekłada się na zróżnicowanie źródeł przychodów. "To natomiast może w wielu wypadkach powodować trudności z rozróżnieniem sfer ich aktywności. Powstaje tym samym możliwość wykorzystywania przywilejów podatkowych związanych ze stymulacją celów społecznie użytecznych do innych rodzajów działalności gospodarczej nieobjętych zakresem zwolnienia" - zaznaczył TK.

Trybunał uznał za konstytucyjny przepis ustawy o podatku dochodowym obowiązujący od 2008 r. do 2010 r., który wyklucza spółki, których statutowym celem jest działalność lecznicza ze zwolnienia od podatku dochodowego w części przeznaczonej na cele ochrony zdrowia.

Skargę konstytucyjną w tej sprawie złożyły spółki prowadzące niepubliczne szpitale, którym urząd skarbowy odmówił stwierdzenia i zwrotu nadpłaty w podatku dochodowym. W sprawach tych spółki twierdziły, że prowadzone przez nie niepubliczne szpitale są odrębnymi od nich podatnikami, a tym samym przysługuje im prawo do zwolnienia podatkowego.

Według skarżących kwestionowane przepisy naruszają konstytucję, ponieważ jako spółki z o.o., których celem statutowym była działalność w zakresie ochrony zdrowia, nie miały prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu, który przeznaczyły na te cele. Ich zdaniem zasada ta arbitralnie wyklucza spółki z możliwości zwolnienia podatkowego w tym zakresie.

W skardze wskazano też, że kwestionowana regulacja, wskutek arbitralnego wyłączenia spółek z zakresu zwolnienia podatkowego doprowadziła do nierównego traktowania niektórych podmiotów charakteryzujących się tą samą cechą tj. prowadzeniem działalności w zakresie ochrony zdrowia.

Trybunał wydał orzeczenie w tej sprawie w pięcioosobowym składzie, któremu przewodniczyła prezes TK Julia Przyłębska; sprawozdawcą był sędzia Leon Kieres. Wyrok TK jest ostateczny.