Dziennik Gazeta Prawna zaprasza do obejrzenia transmisji gali XIV Rankingu Wydziałów Prawa. Czekamy na Państwa 16 czerwca 2020 r. o godzinie 10 na www.gazetaprawna.pl.
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
Zapraszamy do obejrzenia transmisji gali XIV Rankingu Wydziałów Prawa.

W tym roku redakcja Dziennika Gazety Prawnej oceniając Wydziały Prawa wzięła pod uwagę następujące kryteria:

• kadra
• jakość i warunki kształcenia
• wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów
• zdawalność na aplikacje prawnicze


Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:

• liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego
• liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2017 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych
• liczbę wyjazdów zagranicznych kadry naukowej w latach 2017–2020 w stosunku do wszystkich pracowników naukowych
• liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników w latach 2017–2020
• liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w latach 2017–2020 w stosunku do liczby pracowników
• liczbę publikacji naukowych (artykuły opublikowane w czasopismach naukowych punktowanych przez MNiSW) pracowników wydziału w latach 2017–2020 w stosunku do liczby pracowników
• liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych od 2017 r.
• liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2017 r.
• liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2017 r.
• udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych
Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

• możliwość nadawania stopnia doktora
• możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego
• liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa
• liczbę miejsc w czytelni przypadającą na 100 studentów prawa
• liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa
• dostęp do systemów informacji prawnej z domu
• liczbę dostępnych lektoratów języka obcego
• funkcjonowanie kliniki prawa
• obowiązkowość kliniki prawa
• funkcjonowanie szkoły prawa obcego
• funkcjonowanie klubu absolwenta
• funkcjonowanie biura karier
• liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych
• wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów w latach 2017–2020
• liczbę krajowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2017–2020
• liczbę międzynarodowych konferencji organizowanych przez wydział w latach 2017–2020
• liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych
• liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą
Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

• liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem
• obowiązek zdania egzaminu z języka obcego
• liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać
• obowiązkowe praktyki w sądach
• umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach
• monitorowanie losów absolwentów
• aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej
• aktualną posiadaną kategorię Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
• możliwość studiowania prawa w języku angielskim
• możliwość odbywania zajęć na kierunku prawo w trybie e-learningu
• liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
o prawa cywilnego
o prawa karnego
o prawa handlowego
o postępowania karnego
o postępowania cywilnego
o postępowania administracyjnego
o prawa Unii Europejskiej
• liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
o prawa cywilnego
o prawa karnego
o prawa handlowego
o postępowania karnego
o postępowania cywilnego
o postępowania administracyjnego
o prawa Unii Europejskiej
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna
ikona lupy />
Dziennik Gazeta Prawna