Samorządy czeka poważna rewolucja w dopłatach do mieszkań dla niezamożnych obywateli. W okresie epidemii i do miesiąca od jej zakończenia będzie można wystąpić o wsparcie za poprzednie miesiące. Oprócz tego rząd planuje zmianę w sposobie naliczania świadczeń
W czwartej już odsłonie specustawy o COVID-19 rząd proponuje wsparcie dla osób, które w trakcie epidemii znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i nie stać ich na pełne opłacanie czynszów. Nowe propozycje rozwiazań prawnych znalazły się w projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 382). Osoby w potrzebie mogłyby otrzymać przyznawany przez gminę dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Za wcześniejsze miesiące

W celu otrzymania świadczenia trzeba złożyć wniosek z dołączoną do niego klauzulą określającą, od jakiego terminu chce się otrzymywać wsparcie mieszkaniowe. Świadczenie, tak jak dotychczas, byłoby przyznawane na sześć miesięcy, ale nie byłoby liczone od daty złożenia wniosku, tylko od dnia, od którego je obliczono. Tak więc np. Jan Kowalski składając wniosek 1 czerwca i ubiegając o dodatek od 1 kwietnia, kolejny wniosek będzie mógł złożyć na czas od 1 października. Jeśli włodarz przyzna mu świadczenie z mocą wsteczną, to dodatek za kwiecień i maj Jan Kowalski dostanie w ciągu 30 dni dnia, w którym decyzja o przyznaniu wsparcia stała się ostateczna.

Inne modyfikacje

Powyższa, będąca już trakcie prac sejmowych zmiana nie jest jedyną, która dotyczy dodatków mieszkaniowych. Rząd proponuje kolejne w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji, przed pracami w Sejmie). Jedna z najważniejszych modyfikacji dotyczy podstawy, od której będzie naliczane świadczenie. Do tej pory było to od wysokości najniższej emerytury, teraz ma to być od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Przejście z emerytury na procent od wynagrodzenia zostało przewidziane w taki sposób, by przyznanie świadczenia miało miejsce przy dochodach zbliżonych do tych, na podstawie których przyznaje się je dzisiaj.
W nowej regulacji proponuje się również, by wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego określała uchwałą rada gminy. Wcześniej ustalała go Rada Ministrów.
Projekt przewiduje ponadto wyłączenie dodatków mieszkaniowych spod egzekucji administracyjnej, a najprawdopodobniej także komorniczej (taką modyfikację zaproponowała Rada Ministrów). Ma to zagwarantować, że przyznane wsparcie posłuży pokryciu kosztów zamieszkiwania, a nie innym celom.
Jest też sporo zmian mających pomóc tym, którzy dotychczas mieli kłopoty z uzyskaniem pomocy, a także uszczelniających system. Przykładem jest możliwość uzyskania dodatku przez osobę, która ma prawo dysponowania tylko częścią lokalu albo ma różne prawa do mieszkania, np. na podstawie współwłasności i użyczenia. Z kolei niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowić będzie podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego – dotychczas przepisy w tym zakresie nie były precyzyjne.