Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom na podstawie specustawy ma charakter nadzwyczajny, czasowy i wiąże się bezpośrednio z sytuacją wywołaną przez epidemię i środki przedsięwzięte przez państwo w celu jej zwalczania. Jest więc odrębna od pomocy publicznej limitowanej regułą de minimis (200 tys. euro w ciągu 3 lat dla jednego przedsiębiorcy).

Artykuł 15zzzk nowelizacji specustawy o koronawirusie wskazuje, że m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 r. oraz przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie art. 15q, a także ulgi w należnościach cywilnoprawnych należnych jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostce organizacyjnej (art. 15zzzf), w tym w opłatach za najem lub dzierżawę lokali (art. 15zzzg) są pomocą publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w rozumieniu Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020)”.

Reklama

Sekcja 3.1 komunikatu dopuszcza udzielanie pomocy przedsiębiorstwom, „które znajdują się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności”, w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych do wysokości 800 tys. euro na przedsiębiorstwo (liczone brutto, przed potrąceniem ewentualnych podatków czy opłat). Limit ten jest niższy w przypadku rybołówstwa i akwakultury (120 tys. euro) oraz produkcji podstawowej produktów rolnych (100 tys. euro).

Pomoc na zasadach zgodnych z komunikatem może być przyznawana do 31 grudnia 2020 r. i będą one stosowane także wstecznie do oceny pomocy przyznanej począwszy od 1 lutego 2020 r. Limitu 800 tys. euro na przedsiębiorcę nie może przekroczyć suma wszelkich form pomocy otrzymanej przez niego na podstawie sekcji 3.1 komunikatu, tj. także dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15zzb), dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (art. 15zzc), pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd), ulg w opłatach za najem lub dzierżawę lokali (art. 15zzze i art. 15zzg) i – szerzej – w należnościach cywilnoprawnych (art. 15zzf) oraz zwolnień ze składek na ZUS (art. 31zo).

Aleksander Nelicki, eksperta od finansów samorządowych