Świadczenie postojowe nie przysługuje osobie, która poza działalnością gospodarczą wykonuje również pracę w ramach stosunku pracy, ponieważ pracodawca odprowadza za takiego pracownika składkę społeczną i zdrowotną. Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeżeli osoba taka w ramach stosunku pracy przebywa na urlopie bezpłatnym. Wyjaśnia ekspert w ramach akcji Prawnicy Pro Bono.

Zasady wypłaty świadczenia postojowego uregulowane zostały w art. 15zq – 15zz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa Covid-19).

Jest to świadczenie przyznawane dwóm grupom podmiotów:
1) osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą oraz
2) osobom fizycznym wykonującym umowę cywilnoprawną.

Osobie wykonującej działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Mając powyższe na uwadze, świadczenie postojowe nie przysługuje osobie, która poza działalnością gospodarczą wykonuje również pracę w ramach stosunku pracy. Osoba taka podlega bowiem ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy (pracodawca odprowadza za takiego pracownika składkę społeczną oraz składkę zdrowotną). Natomiast w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odprowadzana jest tylko składka zdrowotna.

Sytuacja wygląda jednak inaczej, jeżeli osoba taka w ramach stosunku pracy przebywa na urlopie bezpłatnym. Zgodnie z art. 174 kodeksu pracy na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Oznacza to, że w okresie urlopu bezpłatnego pracownik nie podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy u pracodawcy, który udzielił takiego urlopu.

Powyższe powoduje, że w okresie korzystania z urlopu bezpłatnego, pracownik (prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą) będzie miał obowiązek opłacenia z tytułu własnej działalności gospodarczej zarówno składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składki na ubezpieczenie zdrowotne. To z kolei powoduje, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która w ramach stosunku pracy pozostaje na urlopie bezpłatnym, przysługuje świadczenie postojowe. Wynika to z faktu, że osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w okresie urlopu bezpłatnego ma obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności (czyli osoba taka w trakcie urlopu bezpłatnego nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż ten wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej).

Oczywiście, aby otrzymać świadczenie postojowe muszą być spełnione również inne przesłanki uregulowane w art. 15zq – 15zz ustawy Covid-19. Świadczenie postojowe przysługuje jeżeli w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej. Świadczenie postojowe przysługuje również osobie, która zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. (bez względu na spadek obrotów).

Osobie prowadzącej obecnie działalność gospodarczą, świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:
1) prowadziła działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej,
2) jej przychód z prowadzenia działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

radca prawny, Jakub Gołębiewski, Kancelaria Nowakowski i Wspólnicy - w ramach akcji Prawnicy Pro Bono