Specustawa o koronawirusie wprowadza prawo do odroczenia do 30 czerwca 2020 r. terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r., która w normalnych warunkach powinna była zostać uiszczona do 31 marca 2020 r.

Z prawa może skorzystać każdy, niezależnie od tego, czy jego sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek epidemii koronawirusa, i bez składania dodatkowych oświadczeń. Zapłacenie tej należności po pierwotnym terminie, lecz przed 30 czerwca 2020 r., nie będzie wiązać się z naliczeniem odsetek za opóźnienie.

Poprawka wniesiona do specustawy o koronawirusie umożliwia dodatkowe wydłużenie terminu przesunięcia na mocy rozporządzenia Rady Ministrów. Możliwe jest zatem, że w przypadku przedłużającego się stanu epidemii ostateczny termin na wniesienie opłaty przypadnie później niż 30 czerwca.

Ponadto do 30 czerwca 2020 r. odroczone zostały również terminy na wniesienie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, czyli opłaty przekształceniowej za 2020 r.

Marcin Czapiewski, senior manager, Kancelaria Olesiński i Wspólnicy