Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek na swoich stronach projekt dotyczący częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Uwagi do niego można zgłaszać do soboty do godz. 13.00.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest – jak wskazało MZ – w konsultacjach roboczych.

W związku z planowanym na 20 kwietnia wejściem w życie pierwszego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 resort zaprasza do przekazywania uwag do projektu rozporządzenia. Uwagi można przesyłać do soboty 18 kwietnia do godz. 13.00.

Rząd zapowiedział, że ograniczenie będą znoszone w czterech etapach. Pierwszy rozpocznie się 20 kwietnia. Daty pozostałych – jak zapowiedziano - będą ustalane na bieżąco. Ministerstwo Zdrowia ma przeprowadzać cotygodniową ewaluację skutków zmian. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od: przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych) oraz realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że "zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r., (…) z wyjątkiem zniesienia niektórych ograniczeń lub zakazów albo zmniejszenia skali ograniczeń od 20 kwietnia 2020 r."

Dotyczy to – jak podano – "w szczególności przemieszczenia się na terytorium kraju, korzystania z terenów zielonych, w tym lasów, kwestii sprawowania kultu religijnego oraz pogrzebów, a także handlu i usług".

Od 20 kwietnia osoby poniżej 13 lat będą zobowiązane do poruszania się pod opieka osób dorosłych. Starsza młodzież, inaczej niż obecnie, nie będzie musiała mieć opiekuna.

W miejscach ogólnodostępnych obowiązkowe jest już teraz zasłanianie nosa i ust. Można to robić przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. W projekcie uznano za konieczne wskazanie, że zakrywanie tych części twarzy nie dotyczy przebywania stale lub czasowo w budynkach użyteczności publicznej (przez osoby inne niż tam zatrudnione), które to przebywanie de facto zastępuje pobyt we własnym miejscu zamieszkania, a więc m.in. domów dziecka.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że w związku z koniecznością sprawnego przeprowadzania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 jest planowane umożliwienie ich zlecania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zaproponowano przepis, który ma umożliwić przesyłanie zleceń w tym systemie, mimo niespełniania przez nie wszystkich warunków.

Projekt zakłada też – po wypełnieniu określonych wymagań - rozluźnienie kwestii zakazu sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granic, a także przewozu przez terytorium Polski zwłok i ludzkich szczątków.

Projekt przewiduje, że nadal, do odwołania, obowiązuje czasowe ograniczenie prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów spożywanych na miejscu; związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje oraz związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi. Ograniczenie dotyczy też m.in. prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Ograniczenie dotyczące prowadzenia działalności hotelarskiej – jak zapisano w projekcie - nie dotyczy m.in. sytuacji zapewnienia miejsca zakwaterowania osób objętych kwarantanną lub izolacją, pracowników medycznych oraz osób wykonujących czynności zawodowe lub obowiązki służbowe.

Nadal obwiązywać mają ograniczenia dotyczące działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

W trakcie sprawowania kultu religijnego w budynku będzie mógł znajdować się jeden uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, nie wliczając osób sprawujących kult. Podczas pogrzebu na cmentarzu będzie mogło znajdować się nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, dokonujących pochówku lub zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Projekt podaje też zasady dotyczące ilości osób, które jednoczasowo mogą przebywać np. w placówkach handlowych, na stacjach i targowiskach, a także na poczcie. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4, zaś w w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

W mocy pozostanie zapis, że sklepy zapewniać mają jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk.

Aktualne będą rozwiązania dotyczące zaprzestania udzielania świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Nadal wstrzymana ma być rehabilitacji, z wyjątkiem sytuacji grożącej poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta oraz m.in. świadczeń udzielanych za pomocą systemów teleinformatycznych.

Projekt utrzymuje zakaz zgromadzeń. W mocy będzie też m.in zakaz korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich, w części w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci.

Dopuszczalne będzie przemieszczanie w celach rekreacyjnych. Od 20 kwietnia będzie można wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze. Ważne, aby przebywając na zewnątrz zachowywać dystans od iinych osób i zasłaniać nos i usta.