Odmowa złożenia przez organ przyjmujący w biurze podawczym potwierdzenia wpływu pisma nie zwalnia składającego je z konieczności udowodnienia daty jego wniesienia w postępowaniu dotyczącym skargi na bezczynność organu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Sprawa dotyczyła złożenia skargi na bezczynność dyrektora zakładu karnego w związku z brakiem udzielenia informacji publicznej. Skarżący argumentował, że osobiście złożył wniosek o określonym numerze porządkowym w biurze podawczym zakładu. Nie miał jednak żadnego potwierdzenia, bo funkcjonariusz odmówił przybicia tzw. prezentaty (czyli pieczęci z datą wpływu pisma) na kopii wnioskodawcy. Wnioskodawca powoływał się jednak na odpowiedź, którą otrzymał od dyrekcji zakładu karnego, co według niego przemawia za tym, że wniosek musiał zostać doręczony. Utrzymywał, że doszło do bezczynności organu, na którą przysługuje mu skarga.
Dyrektor zakładu karnego odpowiedział, że nie odnotowano wpływu wniosku, na który powoływał się wnioskodawca. Dodał, że korespondencja, o której wspominał skarżący, nie mogła zostać do niego wysłana, bo dotyczyła udostępnienia informacji publicznej innemu osadzonemu. Dyrektor wskazał również, że numer sprawy, data wniosku oraz treść, na które powołuje się wnioskodawca w skardze na bezczynność organu, nie są autorstwa wnioskującego, ale właśnie tego drugiego osadzonego. W tamtej sprawie zaś odpowiedź została wystosowana w ustawowym terminie.
WSA w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429) nie precyzuje formy wniosku o dostęp do informacji publicznej. Niemniej jednak od udowodnienia jego skutecznego doręczenia zależy oznaczenie miesięcznego terminu, podczas którego organ ma załatwić sprawę i którego przekroczenie uprawnia do złożenia skargi na bezczynność organu. Co więcej, wszystkie powyższe okoliczności, tj. data wpływu wniosku oraz brak jego rozpatrzenia, muszą zostać udowodnione przez wnoszącego skargę. Skoro więc możliwe jest skorzystanie ze środków niepozostawiających żadnych wątpliwości co do faktu doręczenia (np. przesyłki poleconej), wnioskodawca w sytuacji odmowy sporządzenia prezentaty odbioru wniosku powinien sam podjąć kroki mające na celu uzyskanie potwierdzenia odbioru. Choćby poprzez ponowne wysłanie wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego.
Skoro wnioskodawca nie może udowodnić faktu, że jego wniosek dotarł w ogóle do adresata, to tym bardziej nie może zarzucić dyrektorowi zakładu karnego braku wystosowania na niego odpowiedzi, a więc bezczynności – uznał gorzowski WSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 4 marca 2020 r., sygn. akt II SAB/Go 176/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia