Prezes UODO rekomenduje KNF i GIIF opracowanie wytycznych w sprawie kopiowania dokumentów tożsamości - poinformował w komunikacie Urząd Ochrony Danych Osobowych. Brak jednolitych standardów w tym obszarze generuje wątpliwości zarówno podmiotów obowiązanych, jak i klientów - wskazał UODO.

Jak czytamy w komunikacie, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłaszają się administratorzy oraz osoby, których dane dotyczą w związku z pojawiającymi się wątpliwościami w sprawie kopiowania dokumentów tożsamości przez podmioty obowiązane m.in., w jaki sposób prawidłowo weryfikować tożsamość klienta tych instytucji, wypełniając obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (u.p.p.p.) a jednocześnie postępować zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Według Prezesa UODO, art. 34 ust. 1 u.p.p.p., określający środki bezpieczeństwa finansowego, stanowi, że środkiem tym jest m.in. identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości, a nie kopiowanie dokumentu tożsamości. "W przepisach przewidziano możliwość kopiowania dokumentów tożsamości. Takie rozwiązanie należy uznać za uprawnienie przysługujące instytucjom obowiązanym, a nie obowiązek" - czytamy.

W komunikacie wskazano, że Prezes UODO nie kwestionuje zasadności sporządzania kopii dokumentów tożsamości przez instytucje obowiązane w ogóle, gdyż takie uprawnienie przysługuje im na mocy art. 34 ust. 4 u.p.p.p. Podważa jednak to, że taka praktyka musi być realizowana przy każdej czynności wykonywanej przez instytucje obowiązane.

Według niego decyzja o skopiowaniu dokumentu tożsamości, czy też żądanie przedstawienia takich kopii powinna być poprzedzona dokładną analizą czy rzeczywiście jest to niezbędne. Weryfikacja taka uwzględniać powinna przepisy RODO, w szczególności pozostawać w zgodzie z zasadami ograniczenia celu oraz minimalizacji danych.

W komunikacie podano, że Prezes UODO w piśmie z 10 września 2019 r. do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) zwrócił się z pytaniem, jakimi środkami instytucje obowiązane powinny dokonywać identyfikacji klientów i czy w każdym przypadku instytucje te w celu wypełnienia obowiązku identyfikacji klientów powinny pozyskiwać od nich kopie dokumentów, w tym dokumentów tożsamości.

"W odpowiedzi GIIF zgodził się ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż weryfikacja tożsamości klienta nie musi w każdym przypadku polegać na pozyskiwaniu kopii dokumentów. Mimo zajętego przez GIIF stanowiska problem jest powszechny i nadal aktualny. Dlatego Prezes UODO zdecydował się objąć planem kontroli sektorowych banki pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości" - czytamy w komunikacie.

UODO wskazał, że mając jednak na uwadze, jakie trudności budzi wypracowanie przez instytucje obowiązane praktyk, które zapewniłyby balans pomiędzy koniecznością zapobiegania tak poważnemu zjawisku, jakim jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, a uwzględnieniem przepisów i zasad ochrony danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował 13 marca 2020 r. do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego prośbę o rozważenie opracowania przez tego regulatora stosownych rekomendacji.

W odpowiedzi z 30 marca 2020 r. przewodniczący KNF poinformował, iż organem właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również w zakresie wydawania rekomendacji i interpretacji w tej sprawie jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej - podał UODO.

W ocenie Prezesa UODO pomocnym narzędziem dla podmiotów obowiązanych byłyby zatem rekomendacje wydane przez odpowiedniego regulatora, które określiłyby, kiedy pozyskiwanie kopii dokumentów tożsamości jest zasadne, kiedy skorzystać z innych narzędzi, jakie to mogą być narzędzia.

Jak podkreślono w komunikacie, właściwe zalecenia wydane przez regulatora stanowiłyby cenną wskazówkę i odniesienie dla podmiotów zobowiązanych stosować środki bezpieczeństwa. Brak jednolitych standardów w tym obszarze generuje wątpliwości zarówno podmiotów obowiązanych, jak i klientów, którzy proszeni są o przedkładanie kopii dokumentów tożsamości.