Art. 31zo ustawy Covid-19 przewiduje dwie główne grupy przedsiębiorców (nie licząc duchownego i osób współpracujących), które mogą skorzystać z 3 miesięcznego zwolnienie ze składek ZUS - wyjaśnia ekspert z kancelarii Nowakowski i Wspólnicy.

Art. 31zo ustawy Covid-19 przewiduje dwie główne grupy przedsiębiorców (nie licząc duchownego i osób współpracujących), które mogą skorzystać z 3 miesięcznego zwolnienie ze składek ZUS:

Pierwsza dotyczy podmiotu zatrudniającego pracowników:
Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Druga dotyczy podmiotów niezatrudniających:
Art. 31zo ust. 2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 i 321), zwanej dalej „osobą prowadzącą pozarolniczą działalność”, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Pierwsze z ww. zwolnień jest niezależne od pogorszenia sytuacji gospodarczej oraz wysokości przychodów. Natomiast drugie zwolnienie (dla podmiotów niezatrudniających) uzależnione jest od wysokości przychodu osiągniętego w marcu 2020 r. (15.681 zł).

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 4 pkt 2)) płatnikiem składek jest pracodawca - w stosunku do pracowników. Natomiast zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 3) pracodawcą jest również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - czyli spółka cywilna.

Spółka cywilna jest zatem płatnikiem składek ZUS jeżeli chodzi o zatrudnionych. Niemniej jednak jeżeli chodzi o składki ZUS opłacane za wspólników, to płatnikami tych składek są sami wspólnicy.

Zakładając, zatem że spółka cywilna była zgłoszona jako płatnik przed dniem 1.02.2020 r. a na 29.02.2020 r. miała zgłoszonego ubezpieczonego pracownika, to będzie mogła skorzystać z tego zwolnienia - jeżeli chodzi o składki ZUS na pracownika (na podstawie ww. art. 31zo ust. 1).

Jeżeli chodzi o składki ZUS na samego wspólnika to skorzysta on ze zwolnienia przewidzianego w art. 31zo ust. 2 ustawy (wspólnik opłaca składki tylko na własne ubezpieczenie, zaś płatnikiem składek za pracownika jest spółka cywilna). W tej sytuacji jednak wspólnik będzie musiał uwzględnić wysokość przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych w marcu (15.681 zł). Jeżeli dochody wspólnika (przypadające na jego udział w zyskach) są wyższe niż ten próg, wtedy wspólnik nie skorzysta ze zwolnienia odnośnie składek opłacanych we własnym imieniu.

radca prawny Jakub Gołębiewski, kancelaria Nowakowski i Wspólnicy (w ramach akcji Prawnicy pro bono)