Rząd już 1 kwietnia zmienił rozporządzenie dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z w wstąpieniem stanu epidemii. Z poprawionej wersji wynika, że myśliwi będą mogli prowadzić polowania bez żadnych przeszkód.
AKTUALIZACJA: 4 kwietnia rząd zmienił zdanie pod naciskiem społecznym. Myśliwi także nie mogą wchodzić do lasu.

Ministerstwo Środowiska zareagowało w sobotę wieczorem, wydając specjalny komunikat. W pierwszym zdaniu czytamy: "Do lasów nie mają wstępu także myśliwi", a w kolejnym fragmencie: "Od 3 do 11 kwietnia myśliwi nie mogą organizować w lesie polowań ani – tak jak każdy inny obywatel – nawet przebywać w lasach"

1 kwietnia pisaliśmy, że do rozporządzenia z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii dodano bowiem wyłączenie, które zezwala im na możliwość opuszczania domu. Od początku podobnym zwolnieniem objęte były np. osoby, które miały zamiar uczestniczyć w sprawowaniu kultu religijnego, wolontariusze pomagający z zwalczaniu epidemii czy osoby przemieszczające się w celu wykonywania zadań służbowych.

A zatem zgodnie z obowiązującymi już zmienionymi przepisami, w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych”.

Zmiany dotyczące aptek i miejsc pracy

Druga zmiana wprowadzona rozporządzeniem zmieniającym dotyczy wydawania leków. Jak ogłaszał pierwotnie rząd, godziny od 10 do 12 miały być przeznaczone wyłącznie dla seniorów. Ostatecznie przepisy zmieniono i nie stosuje się ich „jeżeli wydanie z apteki lub punktu aptecznego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego innym osobom jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia”.

Ostatnia zmiana dotyczyła przepisu zobowiązującego pracodawcę do zapewnienia co najmniej 1,5 m odległości pomiędzy stanowiskami pracy. Po zmianach, przepis ten nie musi być stosowany, gdy jest to niemożliwe, lecz zostały zapewnione pracownikom środki ochrony osobistej.

Kogo nie obejmuje zakaz przemieszczania się?

W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

1) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

2) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą - także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

3) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

4) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych;

5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.