Problemy dotyczące funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym rosnące lawinowo koszty ponoszone przez mieszkańców, stały się w ostatnich kilku tygodniach jednym z głównych tematów debaty publicznej.
Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa z oczywistych względów zepchnęły te zagadnienia na dalszy plan. Trzeba jednak pamiętać, że to pracownicy branży odpadów komunalnych są tymi, których rola w utrzymaniu standardu sanitarnego jest obecnie trudna do przecenienia.
W kolejnym odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 150; dalej: u.c.p.g.) omawiamy przepisy od art. 6a do art. 6j ust. 2b. Przedmiotem analizy są zatem najbardziej sporne i dyskusyjne regulacje zawarte w ustawie. Dotyczą one przepisów związanych z procedurą obejmowania systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomości komercyjnych), organizowania zamówienia publicznego na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach analizy odnosimy się nie tylko do regulacji zawartych w komentowanej ustawie, lecz także do przepisów przejściowych z ustawy nowelizującej z 19 lipca 2019 r. Chodzi w szczególności o budzące wątpliwości przepisy przejściowe związane z wejściem w życie rozwiązań dotyczących objęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych.