Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa z oczywistych względów zepchnęły te zagadnienia na dalszy plan. Trzeba jednak pamiętać, że to pracownicy branży odpadów komunalnych są tymi, których rola w utrzymaniu standardu sanitarnego jest obecnie trudna do przecenienia.

W kolejnym odcinku komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 150; dalej: u.c.p.g.) omawiamy przepisy od art. 6a do art. 6j ust. 2b. Przedmiotem analizy są zatem najbardziej sporne i dyskusyjne regulacje zawarte w ustawie. Dotyczą one przepisów związanych z procedurą obejmowania systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomości komercyjnych), organizowania zamówienia publicznego na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ramach analizy odnosimy się nie tylko do regulacji zawartych w komentowanej ustawie, lecz także do przepisów przejściowych z ustawy nowelizującej z 19 lipca 2019 r. Chodzi w szczególności o budzące wątpliwości przepisy przejściowe związane z wejściem w życie rozwiązań dotyczących objęcia systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych.

Kolejna część komentarza ukaże się 22 kwietnia 2020 r.

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

Dotychczas w dodatku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:

z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (chodzi o program 500+)

z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (wyciąg) – zmiany w kodeksie wyborczym

z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wyciąg)

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>>