Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest kolejnym po rzeczniku praw obywatelskich organem, który interweniuje u prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie przepisu nakładającego na sędziów, także administracyjnych, obowiązek poinformowania o przynależności do zrzeszeń, w tym stowarzyszeń, pełnieniu funkcji w organach fundacji oraz byciu członkiem w partii politycznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 190).
Zdaniem Marka Zirk-Sadowskiego regulacja ta narusza szereg standardów konstytucyjnych i europejskich, i jako taka powinna zainteresować organ ochrony danych osobowych, który monitoruje i egzekwuje przestrzeganie europejskich standardów w tym zakresie.
Prezes NSA przypomina, że oświadczenia sędziów (termin ich składania minął w ostatnią sobotę) będą dostępne w internetowych Biuletynach Informacji Publicznej. A skoro tak, to będziemy mieć do czynienia z publicznym przetwarzaniem danych osobowych sędziów i tym samym z ograniczeniem prawa do prywatności. „Konkretny sędzia zostanie bowiem powiązany z przynależnością do konkretnych zrzeszeń, co może prowadzić w prosty sposób do publicznego ujawnienia informacji o jego światopoglądzie społecznym czy politycznym, zainteresowaniach, interesach majątkowych, życiowych i wielu innych danych wchodzących w sferę ochrony życia prywatnego i rodzinnego” – pisze prof. Zirk-Sadowski. Tak więc dojdzie do przetwarzania danych szczególnie wrażliwych. A przecież, zgodnie z konstytucją, nikt nie może być obowiązany przez władze publiczne do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań religijnych czy wyznania.
Poza tym prezes NSA wytyka, że nie wyjaśniono, jakie znaczenie dla zachowania neutralności politycznej przez sędziów czy też dbałości o wizerunek wymiaru sprawiedliwości miałoby mieć nielimitowane zbieranie i ujawnianie informacji na temat członkostwa np. w stowarzyszeniach, które skupiają ludzi o określonym hobby lub zamiłowaniach.
Prezes NSA w piśmie do prezesa PUODO wskazuje na szereg przepisów RODO, z którymi regulacja o oświadczeniach ma być niezgodna. Wśród nich wymienia m.in. ten, który stanowi, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą.