Uchwały samorządów o przeciwdziałaniu "ideologii LGBT" są sprzeczne z prawem europejskim – wskazuje RPO w skargach do sądów administracyjnych. Jak podkreślono w środowym komunikacie, RPO poszerzył zakres dotychczas złożonych skarg na takie uchwały, złożył też cztery nowe.

RPO podkreślił ponadto, że gdyby dany sąd nabrał wątpliwości co do interpretacji prawa UE, wnosi on o skierowanie w tej kwestii pytania prejudycjalnego do TSUE.

Jak poinformowano na jego stronie internetowej, RPO rozszerzył pięć dotychczas złożonych skarg na tzw. "uchwały anty-LGBT" o argumentację z zakresu prawa europejskiego. "Uchwały naruszają bowiem Kartę Praw Podstawowych UE i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ponadto RPO wniósł do sądów kilka nowych skarg – już nie tylko na uchwały rad gmin, ale także dwóch rad powiatów (tarnowskiego i ryckiego) oraz sejmiku województwa (lubelskiego)" - czytamy.

Skargi na wybrane uchwały rad gmin o przeciwdziałaniu "ideologii LGBT" RPO skierował do pięciu wojewódzkich sądów administracyjnych pod koniec 2019 r. Wniósł wówczas o stwierdzenie ich nieważności - wobec sprzeczności z konstytucją oraz Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Skargi dotyczyły uchwał gmin: Istebna (woj. śląskie), Lipinki (woj. małopolskie), Klwów (woj. mazowieckie), Serniki (woj. lubelskie), Niebylec (woj. podkarpackie).

W środowym komunikacie podkreślono, że ostatnio RPO uzupełnił złożone już skargi o zarzuty naruszenia prawa europejskiego. Zarzuty te zawarł także w nowych skargach, które dotyczą uchwał: Rady Miejskiej w Osieku (skargę skierowano do WSA w Kielcach), Rady Powiatu Ryckiego (skargę skierowano do WSA w Lublinie), Rady Powiatu Tarnowskiego (skargę skierowano do WSA w Krakowie) oraz Sejmiku Województwa Lubelskiego (skargę skierowano do WSA w Lublinie).

Uchwałom zarzucono naruszenie przepisów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej poprzez ograniczenie swobody przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. "Polega to na nieuzasadnionym zniechęceniu obywateli UE - którzy identyfikują się jako osoby LGBT lub wyznają światopogląd inny niż ten narzucony przez uchwałę - do przebywania na terenach, gdzie obowiązują uchwały" - czytamy.

Zdaniem RPO uchwały sprzeczne są także z poszczególnymi przepisami Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. "Naruszają bowiem prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności wypowiedzi, swobody przemieszczania się, a także zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową" - wskazano.

"Każde nierówne traktowanie ze względu na cechy osobiste (jak m.in. płeć, orientacja seksualna) wymaga reakcji niezależnego organu ds. równego traktowania, jakim jest RPO. Jako konstytucyjny organ stojący na straży praw i wolności człowieka i obywatela, ma on kompetencję do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawie dotyczącej interesu ogólnego" - czytamy w komunikacie.

Jak przypomniano, 18 grudnia ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie dyskryminacji osób LGBTI i nawoływania do nienawiści do nich w sferze publicznej, w tym stref wolnych od LGBTI.

PE potępił w niej przyjmowanie przez polskie samorządy uchwał o przeciwdziałaniu ideologii LGBT, wskazując na ich dyskryminujący charakter oraz ich skutek w postaci ograniczenia swobody przemieszczania się gwarantowanej wszystkim obywatelom UE. PE wezwał Polskę, aby zgodnie z prawem krajowym oraz zobowiązaniami wynikającymi z prawa UE i prawa międzynarodowego zdecydowanie potępiła dyskryminację osób LGBT - w tym, gdy ma ona miejsce z inicjatywy samorządów lokalnych, a także, aby unieważniła takie uchwały samorządów.