Zmiany, które już za kilka dni wejdą w życie, mają przede wszystkim uprościć, usprawnić i przyspieszyć proces uzyskania ochrony na prawa własności przemysłowej.

Chodzi o ustawę z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. poz. 2309). Zmiany, które już za kilka dni wejdą w życie, mają przede wszystkim uprościć, usprawnić i przyspieszyć proces uzyskania ochrony na prawa własności przemysłowej. Cele, jakie przyświecają ustawodawcy, to m.in.:
  • przyspieszenie postępowania spornego w sprawach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,
  • skrócenie terminów do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku decyzji dotyczącej ponownego rozpatrzenia sprawy przez Urząd Patentowy RP (UPRP),
  • skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego,
  • odstąpienie od zasady sporządzania pisemnego uzasadnienia decyzji z urzędu.
Nowela wprowadza też całkowicie nowe rozwiązania do ustawy z 30 czerwca 2000 r. − Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2309). Nowościami są m.in.: instytucja „poszukiwania międzynarodowego”, rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat okresowych za pierwszy okres ochrony na wzory przemysłowe i znaki towarowe czy też instytucja ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych. Profesjonalni pełnomocnicy zyskają więcej uprawnień w postępowaniach przed UPRP, a pracownicy urzędu szybciej uzyskają status ekspertów.
Znowelizowane przepisy to również efekt postulatów, które wielokrotnie zgłaszane były przez podmioty zajmujące się w praktyce prawem własności przemysłowej w Polsce oraz przedsiębiorców, w których interesie leżało przyspieszenie postępowań toczących się przed UPRP.
Zmiany są w dużej mierze wynikiem dostosowania krajowych przepisów do regulacji unijnych. Przede wszystkim do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z 5 października 1973 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 79, poz. 737) i Układu o współpracy patentowej z 19 czerwca 1970 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 70, poz. 303). Nowelizacja ma również na celu wyeliminowanie funkcjonujących błędów oraz wątpliwości interpretacyjnych związanych z implementacją dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz.Urz. UE z 2004 r. L 157, s. 45). Ujednolicona została terminologia stosowana przez polski porządek prawny z tą stosowaną przez Konwencję o udzielaniu patentów europejskich oraz akty ją rewidujące. Szczególnie istotne wydaje się doprecyzowanie pojęcia wynalazku oraz przesłanek odmowy udzielenia patentu. Przedstawiamy najważniejsze dla przedsiębiorców regulacje.

zmiana 1: łatwiej o unieważnienie

W postępowaniach o unieważnienie patentu zrezygnowano z wymogu wykazania interesu prawnego. A zatem po 27 lutego będzie mógł o to wystąpić w zasadzie każdy.
Każdy patent może zostać unieważniony na wniosek, jeżeli wnioskodawca wykaże, że nie zostały spełnione warunki do jego uzyskania (np. rozwiązanie problemu technicznego nie jest oryginalne i nowe), wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić lub jeżeli patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia.
Obecnie, aby złożyć wniosek o unieważnienie patentu, należy wykazać, że wnioskodawca ma interes prawny w żądaniu jego unieważnienia, czyli np. musi wykazać, że jest konkurentem uprawnionego z patentu, a ten blokuje mu dostęp do rynku właśnie poprzez powoływanie się na prawo do wynalazku. Po wejściu w życie nowelizacji z takim wnioskiem będzie mógł wystąpić każdy. Zmiana ma na celu przyspieszenie procedury unieważnienia patentów. UPRP nie będzie musiał zatem analizować, czy interes prawny po stronie wnioskodawcy został wykazany. Niewykluczone, że spowoduje to większą liczbę spraw o unieważnienie patentu.

zmiana 2. możliwe ograniczenie przez uprawnionego

Nowelizacja wprowadziła procedurę umożliwiającą ograniczenie patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych na wniosek uprawnionego.
Zastrzeżenia patentowe to najważniejsza część dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, która stanowi podstawę do oceny zdolności patentowej przedmiotu zgłoszenia. Określają one wynalazek i zakres żądanej ochrony – przez podanie cech technicznych rozwiązania. Innymi słowy, zastrzeżenia patentowe wskazują cechy, które ma dany wynalazek. Powinny być jasne i zwięzłe oraz poparte opisem wynalazku i ujęte w jednym zdaniu. W pewnych sytuacjach po zgłoszeniu patentu może się zdarzyć, że sam wynalazca będzie chciał dokonać zmiany, np. gdy w postępowaniu patentowym pojawią się próby storpedowania zgłoszenia.
Niestety w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości ograniczenia patentu. W efekcie uprawniony z patentu często jest bezsilny, gdy strona przeciwna prezentuje należycie udokumentowaną argumentację uzasadniającą trafność podnoszonych zarzutów, i tym samym pozbawiony możliwości choćby częściowej obrony własnego prawa. Obecnie uprawniony, którego patent zaatakowano w postępowaniu przed UPRP, nie może sam złożyć wniosku zawierającego żądanie ograniczenia własnego prawa poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych ani sam zainicjować postępowania, którego celem byłoby ograniczenie własnego patentu.
Po zmianach działanie polegające na ograniczeniu patentu będzie mogło zostać podjęte w trzech różnych sytuacjach:
  • po pierwsze, w postępowaniu w sprawie wniesionego sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji UPRP o udzieleniu patentu wniesionego w ciągu sześciu miesięcy od daty opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu tego prawa – ograniczenia patentu będzie można dokonać do czasu ustosunkowania się do sprzeciwu;
  • po drugie, w postępowaniu o unieważnienie patentu uprawniony będzie mógł dokonać ograniczenia przed rozprawą;
  • po trzecie, uprawniony z patentu będzie mógł sam zainicjować postępowanie w przedmiocie ograniczenia własnego prawa wyłącznego.
Jest to w szczególności istotne dla podmiotów, w stosunku do których zakwestionowano ważność patentu – uprawniony będzie miał możliwość ograniczenia zakresu ochrony przez zmianę dotychczasowych zastrzeżeń patentowych, co pomoże uchronić patent przez jego całkowitym unieważnieniem.
Ponadto zmiana ta ma przyspieszyć rozpoznanie sporów, gdyż postępowanie o ograniczenie patentu może zostać połączone z toczącym się postępowaniem w sprawie sprzeciwu lub w sprawie o unieważnienie patentu.
Wyspecjalizowane sądy już od 1 lipca
Obecnie sprawy z zakresu praw własności intelektualnej co do zasady rozpatrywane są przez sądy powszechne w wydziałach cywilnych. Od tej zasady są wyjątki, m.in. sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpatrywane są w XXII Wydziale Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie
Sytuacja ta ulegnie zmianie już 1 lipca 2020 r. Tego dnia wejdzie w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (19 lutego podpisana została przez prezydenta i w momencie zamknięcia numeru do druku czekała już na publikację w Dzienniku Ustaw), dzięki której powstaną wyspecjalizowane sądy do spraw własności intelektualnej, ochrony dóbr osobistych, zwalczania i zapobiegania nieuczciwej konkurencji, promocji i reklamy przedsiębiorstwa.
Zostaną utworzone cztery wydziały w sądach okręgowych – w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie oraz Warszawie, a także dwa w sądach apelacyjnych – w Poznaniu i Warszawie. Przy czym Sąd Okręgowy w Warszawie będzie rozpatrywał sprawy o szczególnym stopniu trudności, dotyczące m.in. programów komputerowych, wynalazków, topografii układów scalonych czy odmian roślin. Tym samym zlikwidowany zostanie XXII Wydział Sądu Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych Sądu Okręgowego w Warszawie.
Z pewnością do szybkości i sprawności postępować przyczyni się również zasada, że strony w postępowaniu z zakresu własności intelektualnej będą obowiązkowo reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych, a w sprawach z zakresu praw własności przemysłowej dodatkowo strony reprezentować może rzecznik patentowy. Niestety dla wnioskodawców wiązać się o będzie z dodatkowymi kosztami związanymi z opłatami za usługi prawne.
Z całą pewnością są to potrzebne i pozytywne zmiany. Takie rozwiązania mają szanse podnieść poziom wydawanych wyroków, ujednolicić linię orzecznictwa oraz zachęcić przedsiębiorców do ochrony ich praw wyłącznych.

zmiana 3. dziewięć miesięcy na informację o stanie wynalazku

UPRP został zobowiązany do sporządzenia w terminie dziewięciu miesięcy od daty pierwszeństwa, dla każdego zgłoszenia wynalazku podlegającego ogłoszeniu, sprawozdania o stanie techniki. Takie sprawozdanie jest brane pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku.
Sprawozdanie o stanie techniki UPRP sporządza co do zasady dla każdego zgłoszenia wynalazku i wzoru użytkowego (w niektórych przypadkach wykonanie go nie jest jednak możliwe, m.in. gdy zgłoszenie dotyczy wynalazku, na który nie udziela się patentu, lub gdy wynalazek nie został ujawniony w stopniu umożliwiającym jego realizację).
Takie sprawozdanie pozwala wykazać innowacyjność danego rozwiązania. Dla zgłaszającego jest szansą na dokonanie we własnym zakresie oceny szans na uzyskanie patentu lub prawa ochronnego oraz ewentualnie na dokonanie zmian w zgłoszeniu. Za sporządzenie sprawozdania o stanie techniki nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata.
Zmiana polega na zakreśleniu dziewięciomiesięcznego terminu, w którym UPRP ma obowiązek sporządzić dane sprawozdanie o stanie techniki. Ma to na celu usprawnienie postępowania dotyczącego sporządzania sprawozdania. W efekcie zgłaszający szybciej otrzyma informacje o szansach na uzyskanie patentu.

zmiana 4. wprowadzenie poszukiwania międzynarodowego

Instytucja poszukiwania międzynarodowego umożliwi zgłaszającemu wynalazek uzyskanie, już na etapie przedstawienia wniosku, niezbędnych informacji co do aktualnego stanu wiedzy i techniki oraz pozwoli się zorientować, czy dany wynalazek nosi cechy nowości.
Zgodnie z nowelą zgłaszający będzie mógł wystąpić do UPRP o przeprowadzenie poszukiwania międzynarodowego oraz o sporządzenie sprawozdania. W przeciwieństwie do sprawozdania o stanie techniki wszczęcie poszukiwania międzynarodowego będzie uzależnione od wniosku uprawnionego. Takie sprawozdanie UPRP weźmie pod uwagę podczas oceny zgłoszonego wynalazku, o ile sprawozdanie zostanie złożone do akt zgłoszenia wynalazku przez zgłaszającego przed zakończeniem postępowania w sprawie udzielania patentu.
W praktyce taki mechanizm ma ułatwić zgłaszającemu szybsze podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia o międzynarodową ochronę wynalazku. Umożliwi też zgłaszającemu uzyskanie bardziej szczegółowych informacji niż te otrzymywane w ramach poszukiwania prowadzonego przez UPRP.

zmiana 5. nowe przesłanki odmowy udzielenia patentu

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie szerszego katalogu przesłanek warunkujących odmowę udzielenia patentu oraz doprecyzowanie niektórych z nich.
Do tej pory UPRP wydawał decyzję o odmowie udzielania, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub wynalazek nie został ujawniony w sposób wystarczający. Od 27 lutego patent nie zostanie udzielony, jeśli wynalazek nie zostanie przedstawiony w sposób wystarczająco jasny i wyczerpujący, tak aby znawca mógł go urzeczywistnić, oraz w przypadku gdy zastrzeżenia patentowe nie będą określały przedmiotu ochrony jasno i zwięźle bądź jeżeli nie będą w całości poparte opisem wynalazku. W sytuacji gdy UPRP przyzna prawo wyłączne z patentu mimo wystąpienia jednej z tych przesłanek, będzie to podstawa do unieważnienia.
W praktyce problematyczna może być interpretacja określenia, że wynalazek ma być przedstawiony tak, „aby znawca mógł go urzeczywistnić”. Znawca jest powszechnie definiowany jako osoba zajmująca się w sposób profesjonalny daną dziedziną nauki. Jest to zatem osoba, która ma dostęp do całego stanu techniki i dysponuje środkami do wykonania pracy i eksperymentów. Oznacza to, że wynalazek musi zostać na tyle jasno przedstawiony, żeby specjalista w danej dziedziny − mający dostęp do całej dokumentacji oraz posiadający wiedzę i umiejętności w danym zakresie − potrafił dany wynalazek odtworzyć.
Ta zmiana również ma na celu usprawnienie procedury uzyskania patentu poprzez swego rodzaju wymuszenie na zgłaszających jasnych i precyzyjnych opisów.

zmiana 6. przyspieszenie rozpatrywania sprzeciwów

Zmieniono procedurę rozpatrywania przez UPRP sprzeciwów. W efekcie mają być rozpatrywane szybciej.
Obecnie, jeżeli zgłaszający uzna sprzeciw za bezzasadny, sprawa obligatoryjnie jest przekazywana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym przez kolegia orzekające do spraw spornych. W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny oraz w przypadku braku odpowiedzi na niego, UPRP wydaje decyzję o uchyleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji, umarzając jednocześnie postępowanie.
Po nowelizacji, jedynie w przypadku kiedy uprawniony uzna sprzeciw za zasadny, UPRP wyda decyzję o uchyleniu decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji i umorzeniu postępowania. Natomiast w sytuacji, kiedy uprawniony uzna, że sprzeciw jest bezzasadny lub nie ustosunkuje się do niego, prezes UPRP wyznaczy eksperta do rozpatrzenia danej sprawy. Nie będzie więc − tak jak dotychczas − przeprowadzenia rozprawy przez kolegia orzekające. Decyzja wydawana będzie przez wyznaczonego eksperta. Ma to w praktyce znacznie usprawnić procedurę rozpatrywania sprzeciwów i dać szansę na obronę swych praw tym, którzy nie ustosunkowali się do sprzeciwu w wyznaczonym terminie.

zmiana 7. szersze prawo żądania informacji i zabezpieczenia dowodów

Nowelizacja poszerzyła krąg osób, przeciwko którym można wystąpić o udzielenie informacji.
Osobie, której prawa z patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji zostały naruszone, przysługują roszczenia o zabezpieczenie dowodu oraz o przekazanie informacji. Z takimi roszczeniami osoba uprawniona może wystąpić jeszcze przed wytoczeniem powództwa o naruszenie tych praw.
Roszczenie o zabezpieczenie dowodu pozwala na zdobycie i zachowanie ich. W praktyce możliwe będzie np. zajęcie próbek towarów, materiałów lub narzędzi użytych do produkcji. Nowelizacja wprowadziła wymóg uprawdopodobnienia roszczenia o naruszenie lub istnienie zagrożenia naruszenia tego prawa. Osoba żądająca zabezpieczenia dowodu będzie musiała zatem wskazać argumenty, które potwierdzą, że jej prawo zostało zagrożone (bądź że istnieje zagrożenie jego naruszenia).
To nie wszystko: podmiot uprawniony, którego prawo z patentu (czy też dodatkowe prawo ochronne, prawo ochronne lub prawo z rejestracji) zostanie naruszone, będzie mógł zwrócić się do właściwego sądu z żądaniem udzielenia informacji koniecznych do dochodzenia roszczeń dotyczących sieci dystrybucji, pochodzenia, ilości i wysokości cen towarów lub usług. Informacje te mogą dotyczyć firm i adresów m.in. producentów, dystrybutorów, dostawców. W praktyce chodzi np. o ujawnienie źródła pochodzenia towarów lub usług oraz przewidzianych odbiorców hurtowych lub detalicznych. Ponadto dopuszczalne jest nakazanie udzielenia informacji o ilości wyprodukowanych, wytworzonych, zbytych, otrzymanych lub zamówionych towarów lub usług oraz cenach uiszczonych za nie. Warunkiem uzyskania tych informacji będzie wykazanie wiarygodnych okoliczności wskazujących na naruszenie. Przekazane informacje mają dokładnie zobrazować skalę naruszenia praw uprawnionego.
Obowiązek udzielenia informacji może zostać nałożony nie tylko na bezpośrednich naruszycieli wspomnianych wyżej praw własności przemysłowej, lecz także na osoby trzecie, m.in. posiadaczy towarów naruszających własność przemysłową, korzystających z usług o takim skutku, świadczących usługi wykorzystywane do naruszeń, a także na osoby wskazane jako uczestniczące w produkcji, wytwarzaniu lub dystrybucji towarów lub świadczeniu usług. Przy czym nakaz w stosunku do tych osób może zostać nałożony wyłącznie wtedy, kiedy ich działanie ma na celu uzyskanie, choćby pośrednio, korzyści ekonomicznej. Tym samym wyłączono z kręgu tych osób konsumentów działających w dobrej wierze.
Podsumowując, nowelizacja wprowadziła znacznie szerszy krąg osób, przeciwko którym można wystąpić o udzielenie informacji. Obowiązek udzielenia informacji może zostać nałożony już nie tylko na sprawcę naruszenia, lecz także na osoby trzecie. Wprowadza to zatem dla uprawnionych znacznie szerszą możliwość obrony swoich praw.
Jest to kolejna zmiana mająca na celu pomoc uprawnionym w dochodzeniu swych praw, w przypadku jeżeli nie mają dostatecznie mocnych dowodów.

zmiana 8. nowa definicja wzorów użytkowych

Zmiany dotyczą nie tylko patentów, lecz także wzorów użytkowych, czyli tzw. małych patentów. Przede wszystkim wprowadzono ich nową definicję.
Nowelizacja stanowi, że wzorem użytkowym jest „nowe i nadające się do przemysłowego zastosowania” (a nie jak dotychczas: „użyteczne”) rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu lub budowy przedmiotu o trwałej postaci albo przedmiotu składającego się ze związanych ze sobą funkcjonalnie części o trwałej postaci. Przemysłowa stosowalność funkcjonuje już na gruncie prawa własności przemysłowej przy wynalazkach, a przedmiotowy zabieg pozwoli ujednolicić pojęcia. Podmiot zgłaszający wzór użytkowy będzie zobowiązany do wykazania przemysłowego zastosowania wzoru w jego opisie.
Do tej pory niemożliwe było udzielenie prawa na przedmiot, który składał się z kilku części. Wskazana zmiana daje zdecydowanie większe możliwości twórcom nowych technicznych rozwiązań, gdyż umożliwi ochronę np. systemów modułowych. Istotą systemów modułowych jest to, że składają się one z określonej liczby elementów składowych oraz są zaprojektowane w ten sposób, że można je ze sobą połączyć na różne sposoby.
W praktyce nowelizacja umożliwi więc przedsiębiorcom zajmującym się w szczególności przemysłem meblarskim i zabawkarskim objęcie ochroną prawną takich produktów, jak np. biurka i stoły – składające się z kilku mniejszych stołów łączonych w różnych konfiguracjach, sofy i kanapy, które pozwalają na dowolne łączenie poszczególnych elementów, czy też różnego rodzaju klocki oraz płytki dla dzieci. Z systemami modułowymi możemy mieć także do czynienia w przypadku urządzeń elektronicznych i artykułów gospodarstwa domowego.
UPRP bardziej online
Od 5 lutego jest możliwe prowadzenie z UPRP korespondencji drogą elektroniczną. Odbywa się to z wykorzystaniem specjalnej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP). W ramach udostępnionego rozwiązania w pierwszym etapie osoby zainteresowane ochroną praw własności przemysłowej mogą dokonać zgłoszenia znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wynalazku, wzoru użytkowego, a także wnieść stosowne opłaty bezpośrednio, korzystając z systemu płatności elektronicznych. Dodatkowo klienci mający konto w PUEUP mogą zamówić subskrypcję informacji z e-wyszukiwarki, złożyć wniosek elektroniczny o wyciąg z rejestru, a także wystąpić z wnioskiem o wydanie dokumentu pierwszeństwa. UPRP zapowiada wkrótce dalsze poszerzenie funkcjonalności.

zmiana 9. łatwiejsze uzyskanie ochrony na wynalazek komputerowy

Nowela zwiększy szanse uzyskania ochrony prawnej na wynalazki, które są wspomagane komputerowo.
Ustawodawca zdecydował się na usunięcie przy opisie charakterystyki wynalazku sformułowania „techniczne oddziaływanie na materię”. Może to znacząco wpłynąć na przyjętą przez UPRP oraz utrwaloną w orzecznictwie definicję rozwiązania o charakterze technicznym, a tym samym ułatwić uzyskanie w procedurze krajowej ochrony na wynalazki wspomagane komputerowo. Dotychczas, w przeciwieństwie do procedury europejskiej, było to bardzo trudne. Krajowa praktyka znacznie różniła się od europejskiej, gdyż Europejski Urząd Patentowy, w przeciwieństwie do UPRP, w swoich decyzjach obejmował ochroną tego rodzaju wynalazki, stosując rozszerzoną definicję pojęcia techniki, bez względu na ich techniczne oddziaływanie na materię.
Tytułem przykładu można przytoczyć historię zgłoszonego do UPRP urządzenia – „Raportowanie błędów w ruchomej sieci telekomunikacyjnej”. Zarzucono mu nietechniczność m.in. ze względu na nieoddziaływanie na materię. W uzasadnieniu decyzji UPRP wskazał, że rozwiązaniem technicznym, czyli wynalazkiem w kategorii sposobu, „są procedury w sensie oddziaływania na materię, które wykorzystując właściwości tej materii, pozwalają osiągnąć określony skutek, w postaci określonego zachowania się tej materii”. Co ciekawe, wytwór ten uzyskał wcześniej ochronę w postaci patentu europejskiego, a ocena przedmiotu w uzasadnieniu Europejskiego Urzędu Patentowego była znacznie bardziej liberalna.
Zwrot „techniczne oddziaływanie na materię” ułatwiał UPRP uzasadnianie swoich decyzji, mimo że wielokrotnie judykatura zarzucała rodzimemu urzędowi pomijanie decyzji i nieuwzględnianie praktyki Europejskiego Urzędu Patentowego. Teraz praktyka pokaże, czy usunięcie tego wyrażenia zmieni podejście krajowego urzędu.
WAŻNE Prawo własności przemysłowej nie będzie już wymagać, aby wynalazki wspomagane komputerowo charakteryzowały się technicznym oddziaływaniem na materię.

zmiana 10. skrócenie czasu aplikacji eksperckiej

Kolejną zmianą jest skrócenie czasu trwania aplikacji eksperckiej dla pracowników UPRP.
Do tej pory w uzasadnionych przypadkach, gdy aplikant ekspercki miał wiedzę i co najmniej roczne doświadczenie w sprawach z zakresu własności przemysłowej, istniała możliwość skrócenia aplikacji do 18 miesięcy. Po zmianach pracownicy będą mogli odbyć aplikację ekspercką już w sześć miesięcy, a co za tym idzie – szybszy będzie proces przechodzenia na stanowiska eksperckie. Podstawą do skrócenia tego okresu czasu będzie wniosek zainteresowanego oraz spełnienie przesłanek dotyczących poziomu wiedzy oraz rocznej praktyki.

zmiana 11. więcej możliwości zwolnienia z opłat okresowych

Nowelizacja rozszerzyła możliwość zwolnienia z opłat okresowych także za ochronę wzoru przemysłowego i znaku towarowego.
Według obowiązujących przepisów zgłaszający, który wykaże, że nie jest w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty okresowej za ochronę wynalazku lub wzoru użytkowego, może zostać zwolniony częściowo lub całkowicie od tej opłaty przez UPRP. Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia jest złożenie odpowiedniego wniosku. Zwolnienie nie dotyczy opłat za okresy przekraczające 10 lat od zgłoszenia.
Nowelizacja rozszerzyła możliwość zwolnienia z opłat okresowych także w przypadku wzoru przemysłowego i znaku towarowego.
Z uzasadnienia do projektu nowelizacji wynika, że zmiana ta ma w szczególności na celu wsparcie osób fizycznych i przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm na początku ich działalności gospodarczej. Przewiduje się, że zwolnienie z opłat okresowych nie będzie dotyczyło dużych przedsiębiorców, ponieważ przesłanką do otrzymania zwolnienia jest wykazanie, że dany podmiot nie jest w stanie ponieść pełnej lub częściowej wysokości opłaty.

zmiana 12. nowe uprawnienia adwokatów i radców prawnych

Nowelizacja znacząco rozszerzy kompetencje adwokatów i radców prawnych. Wskutek zmian zwiększyć ma się dostępność pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej.
Po zmianach adwokaci i radcowie prawni będą mogli (podobnie jak obecnie rzecznicy patentowi) reprezentować strony przed UPRP w sprawach dokonywania zgłoszeń i prowadzenia spraw z zakresu wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych.
Do tej pory adwokaci i radcowie prawni mogli być pełnomocnikami przed UPRP tylko w sprawach dotyczących znaków towarowych. W pozostałych sprawach z zakresu praw własności przemysłowej reprezentować przedsiębiorców mogli jedynie rzecznicy patentowi.
Zmiana oznacza zwiększenie dostępności pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej. Powinna też przyczynić się do wzrostu konkurencyjności rynku usług prawnych.
Warto w tym miejscu dodać, że po zmianach nadal w kompetencji wyłącznej rzeczników patentowych pozostaną sprawy związane ze zgłaszaniem oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych.