Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia, które dostosowuje polskie definicje jednostek SI do europejskich wymogów.
W 2018 r. odbyła się 26. Generalna Konferencja Miar (CGPM), podczas której sformułowano i zatwierdzono nowe definicje podstawowych jednostek Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). Zostały one następnie przyjęte w dyrektywie Komisji (UE) 2019/1258 z 23 lipca 2019 r. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do przyjęcia nowych definicji miar do 13 maja 2020 r. i stosowania ich od 13 czerwca.
Nowe definicje dotyczą następujących jednostek miar: sekunda, metr, kilogram, amper, kelwin, mol i kandela. Zmiany w większości są niewielkie i mają charakter redakcyjny, ale np. w przypadku kilograma, zamiast definicji odnoszącej się do prototypu znajdującego się w Międzynarodowym Biurze Miar w Sévres, wprowadzono taką odwołującą się do stałej Plancka i powiązaną z opisem metra i sekundy. Podobnie w definicji kelwina odwołano się do stałej Boltzmanna, a w opisie mola przytoczono liczbę Avogadra.
Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowe definicje mają odzwierciedlać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technik i wzorów pomiarowych oraz służyć dokładności i przejrzystości pomiarów. Mają też zapobiegać ewentualnym niejasnościom interpretacyjnym. Skierowane są głównie do instytucji badawczych i uczelni (tych według rządowych danych na 2018 r. było ponad 5,5 tys.) oraz podmiotów zajmujących się edukacją (na przełomie 2018 i 2019 r. funkcjonowało ich w Polsce 14,5 tys.).
Wśród podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie, znalazły się jednak organy administracji i zwykli obywatele (dla których nowe definicje niekonieczne będą bardziej czytelne od tych obecnych). Nowe definicje zostaną wprowadzone do podręczników szkolnych. Projektodawcy przewidują 14-dniowy termin konsultacji z instytucjami o charakterze naukowym i technicznym.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji