Kilka osób w naszej firmie jest zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. W związku z tym, że z tego tytułu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, niedługo zapiszemy je do PPK. Chcielibyśmy wiedzieć, czy od wpłat do PPK – w części finansowanej przez zleceniodawcę, stanowiącej przychód zleceniobiorcy – nalicza się koszty uzyskania przychodu? A jeśli tak, to jaka powinna być prawidłowa kolejność działań przy ich obliczaniu?
Tak. Wpłaty do PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tu: zleceniodawcę) stanowią przychód zleceniobiorcy, podlegający opodatkowaniu. I od tego przychodu przysługują koszty uzyskania przychodu.
Należy pamiętać, że zasady opodatkowania przychodów z wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający wynikają z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT”) i są one takie same jak przy innych świadczeniach dla danej osoby zatrudnionej. Także obowiązki płatnika są analogiczne do tych, jakie obowiązują przy innych świadczeniach dla tej osoby.
Oznacza to, że wpłaty podstawowe i dodatkowe sfinansowane ze środków zleceniodawcy i przekazane na rachunek uczestnika PPK (zleceniobiorcy) stanowią dla zleceniobiorcy przychód z umowy zlecenia, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, w związku z otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia. Od tego przychodu przysługują koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT. Koszty te stanowią 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym że oblicza się je od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Koszty uzyskania przychodów powinny być obliczane od łącznego przychodu zleceniobiorcy, uwzględniającego wpłatę do PPK sfinansowaną przez zleceniodawcę, w związku z czym właściwy jest następujący schemat postępowania: kwota wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy – składki na ubezpieczenia społeczne + wpłata do PPK sfinansowana przez zleceniodawcę – koszty uzyskania przychodu = podstawa podatku.
W przypadku pracownika miesięczne koszty uzyskania przychodu mają charakter kwotowy, a nie procentowy – jak w przypadku zleceniobiorcy. Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy:
  • wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku pracy,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy,
  • wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz,
  • nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. 
Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr. tel. 800 775 775