Podsumowanie 2019 roku, czyli jedenaście najciekawszych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego z zakresu prawa samorządowego.

Data i sygnatura sprawy

Wyrok z 15 stycznia 2019 r., sygn. akt II OSK 449/17

Teza Naczelnego Sądu Administracyjnego

Artykuł art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) został wprowadzony dla zagwarantowania możliwości sprawowania przez radnego mandatu, zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami w tej ustawie. Przy czym celem tej regulacji nie jest udzielenie bezwarunkowej ochrony w sferze uprawnień radnego regulowanej przepisami prawa pracy, pozbawiając pracodawcę możliwości rozwiązania stosunku pracy z radnym.

Opis sprawy

Według art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady, której jest członkiem. Przepis ten wyznacza też przesłankę wyłączającą wyrażenie zgody przez radę gminy. Odmawia ona wyrażenia zgody, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Zdaniem NSA tak przyjęta konstrukcja przesłanki negatywnej w art. 25 ust. 2 u.s.g. przesądza o tym, że jeżeli ona nie wystąpi, to rada ma pozostawioną swobodę oceny w podjęciu uchwały o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

W sprawie rozpatrzonej przez NSA wojewódzki konserwator zabytków wystąpił do rady gminy o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy ze swoim pracownikiem (zatrudnionym na podstawie powołania) będącym jednocześnie radnym w tej gminie. W uzasadnieniu wniosku pracodawca, tj.wojewoda, wskazał, że zmiana na stanowisku (zajmowanym przez radną) podyktowana jest potrzebą dokonania przekształceń organizacyjnych i kadrowych w wojewódzkim urzędzie ochrony zabytków. W świetle tych faktów NSA wyraził pogląd, że rada gminy nie jest powołana do kontroli i oceny zmian organizacyjnych czy obsady personalnej w organach administracji rządowej zarówno zespolonej, jak i niezespolonej. Rada nie może – zdaniem NSA – ze względu na inną ocenę tych okoliczności nie wyrazić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.

TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. CAŁOŚĆ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>>