Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że środki zgromadzone na rachunku uczestnika programu są jego własnością. W przypadku śmierci w pełni podlegają dziedziczeniu.

Jeśli uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, to połowę zgromadzonych środków instytucja finansowa przekaże na rachunek PPK, Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) małżonka - mając na uwadze zakres, w jakim środki te były przedmiotem małżeńskiej wspólności majątkowej.

Taki transfer ma odbyć się w ciągu 3 miesięcy od dnia, kiedy małżonek przedstawił odpis aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenie o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK. Musi też udokumentować sposób regulowania tych stosunków. Odnosi się to jednak do przypadku, gdy między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa.

Zaś wypłata/zwrot zgromadzonych środków na rachunku zmarłego może zostać zrealizowany na wniosek małżonka zmarłego.

Następuje w formie pieniężnej w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia dowodu, że środki zgromadzone na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK przypadły temu małżonkowi.

Jeśli zgromadzone środki na rachunku uczestnika PPK, nie zostaną przekazane małżonkowi – przechodzą na osoby uprawnione. Uczestnik PPK może sam wskazać imiennie jedną lub więcej osób, które po jego śmierci mają otrzymać środki zgromadzone na jego rachunku PPK. Jeżeli uczestnik ich nie wskaże, środki będą dziedziczone przez spadkobierców.

Pieniądze, w zależności od wniosku osoby uprawnionej, podlegają wypłacie transferowej do PPK, IKE lub PPE tej osoby lub zwracane są w formie pieniężnej. Zwrot może dotyczyć całości lub części środków zgromadzonych na rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK.

Wypłata transferowa lub zwrot, dokonywane są przez wybraną instytucję finansową w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia wniosku o wypłatę transferowej lub zwrot. Do tego należy dołączyć:

  • odpis aktu zgonu uczestnika PPK i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej albo
  • odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku, oraz dokumenty stwierdzające tożsamość spadkobierców.

Ważne. Osoba uprawniona może zażądać wypłaty transferowej lub zwrotu w terminie późniejszym.

Kwoty zgromadzone na rachunku PPK zostaną przekazane małżonkowi zmarłego lub osobom uprawnionym w pełnej wysokości, bez potrąceń. Uprawnieni nie zapłacą przy tym podatku dochodowego.

Kwoty otrzymane przez małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnione są zwolnione z podatku dochodowego (zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47g ustawy o PIT), jak również nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn (według art. 3 pkt 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn).

Skoro, więc nabycie tych środków zostało wyłączone z opodatkowania, to nie ma też obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o przekazywaniu środków z PPK małżonkowi zmarłego uczestnika PPK i osobom uprawnionym w przypadku śmierci uczestnika PPK.