Konkurs „Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2019” organizowany już po raz ósmy przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną, wyłonił młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

ikona lupy />
DGP
Krzysztof Jedlak, red.nacz. DGP:
Prawdziwy lider to jednak nie tylko wybitny prawnik i człowiek, który odniósł rozmaicie rozumiany sukces. To ktoś, kto staje się autorytetem, wzorem, może też nauczycielem. Co ważne, nie tylko w wymiarze profesjonalnym. Ktoś, na kogo spływa splendor, ale w większej jeszcze mierze odpowiedzialność. Ktoś, kto tę odpowiedzialność dobrze rozumie i umie jej sprostać. Takich „liderów jutra” uparcie szukamy. Takich liderów całe środowisko prawnicze bardzo potrzebuje. Potrzebujemy ich zresztą wszyscy.
Role społeczne prawników są bardzo różne. Adwokaci, sędziowie, prokuratorzy, radcowie, komornicy, notariusze, urzędnicy, doradcy podatkowi, konsultanci, menedżerowie etc. Ale czy nie łączy ich jeden cel? Przecież im wszystkim lub niemal wszystkim, zwłaszcza zaś tym, których poznajemy w naszym konkursie, bliskie było, kiedy obierali swoją zawodową drogę, i wciąż zapewne bliskie jest dążenie do tego, by – tu odwołajmy się do nauk Leona Petrażyckiego – doskonaląc prawo i dobrze je wykorzystując, czyli postępując zgodnie z ideą słuszności i sprawiedliwości – czynić życie i świat lepszym. A także by bez pychy i szukania poklasku służyć innym, mając na względzie dobro wspólne.
Czyż nie takie jest (powinno być) powołanie dobrego prawnika? Otóż laureaci Rising Stars z poprzednich lat i – wierzę – również z tego roku są prawnikami z powołania. Ufam, że staną się liderami, a z czasem i autorytetami w swoim środowisku, na czym my wszyscy – społeczeństwo – skorzystamy.
LAUREACI
1. Monika Horna-Cieślak 30 lat, adwokat, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Specjalizuje się w pomocy prawnej dzieciom maltretowanym, wykorzystywanym seksualnie, doświadczającym przemocy fizycznej oraz psychicznej. Działanie na rzecz poprawy sytuacji dzieci krzywdzonych jest jej życiową pasją, którą realizuje od 19. roku życia.
Po zdaniu matury na stałe związała się z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) – najpierw jako wolontariusz, potem – pracownik. W organizacji tej koordynuje program „Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku”. Swoją misję realizuje na wielu polach: prowadząc badania naukowe, szkoląc, przekonując do potrzeby zmiany prawa i praktyki, reprezentując dzieci w sądzie jako ich pełnomocnik. Jak mówią jej współpracownicy, jest mistrzynią w nawiązywaniu partnerstw – czy to z Ministerstwem Sprawiedliwości, czy z samorządami zawodowymi bądź stowarzyszeniami sędziów.
Gdy dostrzegła, że dzieciom przed przesłuchaniem wysyłane jest wyłącznie oficjalne zawiadomienie o czynności z suchym wyciągiem z przepisów, przeprowadziła cały proces powstania adresowanej do nich ulotki „Będę świadkiem. Informacje dla dzieci i młodzieży” i zachęcała, na zasadach dobrych praktyk, aby sekretariaty sądów dołączały do korespondencji tę publikację. Zainicjowała też przeprowadzenie pierwszych w Polsce, ogólnopolskich badań akt sądowych dotyczących instytucji kuratora procesowego czy praktyki przesłuchiwania dzieci po nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 2013 r. oraz certyfikowała tzw. przyjazne pokoje przesłuchań dzieci.
ikona lupy />
DGP
2. Monika Gebel 33 lata, adwokat, Baker McKenzie
Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla klientów – również globalnych – z branż innowacyjnych technologii i gier wideo. Współpracuje m.in. z General Motors (przy wprowadzaniu na polski rynek tzw. connected cars – pojazdów, które dzięki dostępowi do internetu i rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji mają coraz większą autonomię w działaniu). Wspiera też krajową spółkę ElectroMobility Poland, która realizuje projekt stworzenia polskiego samochodu elektrycznego.
Jej pasją jest prawo gier wideo – dziedzina, która dopiero się rozwija wraz z zyskującym na znaczeniu sektorem rynkowym. Mecenas Gebel może się pochwalić doradztwem na rzecz największych i znanych na całym świecie polskich spółek z tej branży: CD Projekt Red i Techland. Zorganizowała też i współprowadziła Game Academy – pierwszy ogólnopolski kurs dla młodych prawników zainteresowanych prawem gier wideo.
Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kulturoznawcze w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Uzyskała również stopień
ikona lupy />
Media / Materialy prasowe
3. Marcin Frąckowiak 31 lat, radca prawny, Sadkowski i Wspólnicy
Zajmuje się głównie zagadnieniami zbiorowego prawa pracy, negocjacjami umów z organizacjami społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi oraz sporami sądowymi. Doradza największym pracodawcom w Polsce, m.in. przy restrukturyzacji zatrudnienia i wprowadzaniu nowych zasad wynagradzania.
Wygrywał przed Sądem Najwyższym w precedensowych postępowaniach – m.in. w sprawie zmieniającej sposób oceny dowodów przy ustalaniu istnienia choroby zawodowej oraz dotyczącej korzystania z opinii wielu biegłych do ustalenia prawa pracownika do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jest współautorem rozstrzygniętego przez TK pytania prawnego w sprawie dotyczącej pojęcia podróży służbowych wobec grupy pracowników mobilnych.
W INP PAN przygotowuje pod kierunkiem prof. Jerzego Wratnego rozprawę doktorską o odpowiedzialności stron za prowadzenie sporu zbiorowego w sposób sprzeczny z prawem. Prowadzi poczytny blog PrawoPracy.Blog.
ikona lupy />
Media / Bart Kozlowski
4. Natalia Kabacińska 31 lat, radca prawny, WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Prawnik do zadań specjalnych w zespole rozwiązywania sporów w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Projektuje strategie procesowe najbardziej skomplikowanych spraw, często mających wiele wątków międzynarodowych czy też precedensowych, śledzonych przez opinię publiczną (przykładowo spory o stwierdzenie nieważności umów sprzedaży tzw. zielonych certyfikatów czy też spory z zakresu private enforcement oparte o nową ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.
Samodzielnie reprezentuje przedsiębiorców w skomplikowanych sprawach gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w których wartość sporu przekracza nierzadko kilkadziesiąt milionów złotych. W czasie wolnym wspina się po górach, jest instruktorką narciarstwa, uprawia skitourig i skialpinizm.
ikona lupy />
Media / Materialy prasowe
5. Marta Burgiel -Bosak 33 lata, doktor nauk prawnych, radca prawny, Selvita
Kompetencje prawnika łączy z wykształceniem ekonomicznym. Jej pracę obronioną na WPiA UJ uznano za najlepszą pracę doktorską z zakresu regulacji rynku finansowego (Nagroda Przewodniczącego KNF). Przeprowadziła z sukcesem proces podziału biotechnologicznej spółki giełdowej Selvita S.A. na dwie niezależne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki – w rekordowym czasie siedmiu miesięcy.
– Marta z wytrwałością poszukuje rozwiązań prawnych, które nie tylko zabezpieczają prawne interesy spółki, ale przede wszystkim przynoszą jej wymierne korzyści – mówi o niej Bogusław Sieczkowski, prezes Selvity. Podkreślana jest jej skuteczność w prowadzeniu negocjacji oraz rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów na etapie przedsądowym.
Jest także zaangażowana w pracę na rzecz Fundacji Liderek Biznesu – inicjatywy wspomagającej rozwój zawodowy kobiet.
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP
ikona lupy />
DGP