Jestem właścicielem ośrodka szkolenia kierowców i instruktorem. Pracownicy starostwa przeprowadzili u mnie kontrolę. Między innymi stwierdzili, że 18 kursantów nie odbyło wymaganej liczby jazd. Czy sankcją może być skreślenie mnie z ewidencji instruktorów?
Tak, wskazana okoliczność jest przesłanką skreślenia z ewidencji instruktorów, określoną w art. 46 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o kierujących pojazdami (dalej u.k.p.).
Zgodnie z tym przepisem starosta skreśla instruktora z ewidencji instruktorów w przypadku dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia. Wytyczne co do konstrukcji programu szkolenia, w tym wymaganej liczby szkolenia praktycznego, zawierają m.in. par. 9–11 rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.
Potwierdza to wyrok WSA w Opolu z 12 września 2019 r. (sygn. akt II SA/Op 48/19). Sąd ten wskazał, że wielokrotne nieprzeprowadzanie wymaganej w ramach cyklu nauki liczby godzin zajęć praktycznych uzasadnia skreślenie instruktora z ewidencji. Opolski sąd wyjaśnił także, że przez „wielokrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia” należy rozumieć co najmniej trzykrotne przeprowadzenie szkolenia niezgodnie z obowiązującym programem szkolenia. W opisywanej przez czytelnika sprawie kontrola ujawniła 18 takich przypadków, zatem wystąpiły przesłanki do skreślenia czytelnika z ewidencji.
Podstawa prawna
• art. 46 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 341, ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020)
• par. 9–11 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa z 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1885)