Zaświadczenie wydaje się osobie, której dane dotyczą, bądź członkowi rodziny wspólnie zamieszkałemu. Na ogólnych zasadach można je przekazać lub przesłać pełnomocnikowi wskazanemu we wniosku.

W innych przypadkach zaświadczenie może być wydane jedynie po udokumentowaniu interesu prawnego do posiadania danych, czyli na: wezwanie sądu, prokuratury, komornika i innych organów państwowych, zobowiązujące do przedstawienia danych; na podstawie wyroku sądu oraz orzeczenia organów, których realizacja łączy się z koniecznością posiadania danych.

Jak złożyć wniosek o zaświadczenie z ewidencji ludności?

Wypełniony Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności składa się w odpowiednim urzędzie (właściwym z uwagi na zameldowanie) osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu do wglądu przez tego pełnomocnika jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Można go złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePuap).

Wniosek zawiera dane osoby wnioskującej dane urzędu oraz cel wydania zaświadczenia.

Wraz z nim należy przedstawić:

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument tożsamości,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób/osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu - tytuł prawny do lokalu - w oryginale, do wglądu,
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia to 17 zł. Tyle samo wynosi też opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Warto wiedzieć: Opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach:

 • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
 • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
 • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
 • powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
 • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
 • nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
 • załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
 • pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
 • udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
 • rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności może dotyczyć:

 • zameldowania na terenie gminy na pobyt stały/na pobyt czasowy
 • wymeldowania z terenu gminy z pobytu stałego/z pobytu czasowego
 • wspólnego zameldowania pod wymienionym adresem
 • poprzednich adresów zameldowania
 • brak zameldowania pod wskazanym adresem
 • pełnego odpisu przetworzonych danych
 • poświadczenia nr PESEL
 • poświadczenie życia
 • inne wskazane

Warto wspomnieć, że zaświadczenie dotyczące zameldowania czy wspólnego zameldowania pod konkretnym adresem to jedno z częściej wydawanych zaświadczeń z akt ewidencji ludności. Konieczność złożenia wniosku czasem może wynikać po prostu z niedopatrzeń administracyjnych lub np. z sytuacji w której mamy przydzielony gminny lokal i nie jesteśmy pewni czy ktoś go jeszcze nie zajmuje. Zaświadczenie wydawane jest też na wniosek, w związku ze sprzedażą lokalu lub jego wynajęciem.

Jaki jest termin na wydanie zaświadczenia?

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Co w przypadku odmowy?

Stronie służy zażalenie do wojewody za pośrednictwem prezydenta miasta, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.