statystyki

Uproszczono procedury dla decyzji środowiskowych

autor: Dr Bartosz Draniewicz03.09.2019, 10:00; Aktualizacja: 03.09.2019, 10:03
Jeśli stron w postępowaniu jest więcej niż 10, to zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w BIP.

Jeśli stron w postępowaniu jest więcej niż 10, to zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w BIP.źródło: ShutterStock

Inwestor prościej ją uzyska i przedłuży. Ustawodawca, nowelizując przepisy, nie ustrzegł się jednak błędów i w gorszej niż dotychczas sytuacji znajdą się sąsiedzi.

19 lipca 2019 r. uchwalono ustawę z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.; dalej: u.o.o.ś.) Projektodawcy nowelizacji w uzasadnieniu do jej projektu wskazali, że wprowadzane zmiany wynikają przede wszystkim z potrzeby usprawnienia procedur i procesu inwestycyjnego. Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, co w chwili oddawania numeru do druku jeszcze nie nastąpiło.

Etapowość niewymagana

Najważniejsze zmiany, jakie przyniosła nowelizacja u.o.o.ś., dotyczą procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej: DŚU). Przypomnijmy: decyzja ta jest niezbędna do przeprowadzenia niektórych rodzajów inwestycji. W dotychczasowym stanie prawnym na podstawie wspomnianej ustawy wydaną wcześniej DŚU można było dołączyć do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 (tzw. decyzji inwestycyjnych, np. pozwolenia na budowę), oraz do zgłoszeń, o których mowa w art. 72 ust. 1a u.o.o.ś., w terminie sześciu lat od dnia, w którym stała się ostateczna. Artykuł 72 ust. 4 u.o.o.ś. pozwalał organowi, który wydał tę decyzję, na wydłużenie tego terminu do 10 lat, gdy zostały spełnione przesłanki etapowej realizacji przedsięwzięcia oraz aktualności warunków realizacji inwestycji określonych w DŚU. Nowelizacja znosi jako przesłankę wydłużenia stosowania decyzji do 10 lat wymóg etapowości, który rodził w praktyce wiele problemów interpretacyjnych. Ustawodawca uznał, że możliwość dłuższego posługiwania się DŚU powinna być uzależniona wyłącznie od tego, czy od czasu jej wydania uwarunkowania środowiskowe nie uległy istotnej zmianie, a więc czy decyzja zachowuje swoją aktualność pod względem merytorycznym. Z tą przesłanką łączą się kolejne zmiany.

Aktualność decyzji stwierdzał dotychczas w drodze postanowienia organ I instancji wydający DŚU, przy czym ustawa nie przewidywała terminu złożenia takiego wniosku. Mógł on zostać złożony na długo przed upływem sześcioletniego terminu, czyli przed zaistnieniem po stronie inwestora potrzeby wydłużenia ważności decyzji, podczas gdy ze względu na zmiany zachodzące w środowisku potwierdzenie przez organ aktualności warunków, a tym samym wydłużenie ważności DŚU, powinno następować w jak najpóźniejszym czasie od jej wydania. Wprowadzana zmiana w art. 72 ust. 4 u.o.o.ś. uniemożliwia składanie wniosków w tej sprawie przed upływem pięciu lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna. Oznacza to, że wniosek będzie mógł zostać złożony dopiero np. siedem lat po tym, jak DŚU stała się ostateczna. Wnioskodawca będzie musiał zawrzeć w nim informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z wydanej DŚU, co ma stanowić materiał do oceny przez organ wydający postanowienia w sprawie przedłużenia terminu ważności decyzji.

Obwieszczenie zamiast zawiadomienia

Zgodnie z art. 49 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie właściwego organu administracji publicznej. W u.o.o.ś. przepisem szczególnym jest art. 74 ust. 3, według którego, w dotychczasowym brzmieniu, w przypadku gdy liczba stron postępowania w sprawie wydania DŚU oraz w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia DŚU lub wznowienia takiej decyzji przekracza 20, stosuje się wspomniany art. 49 k.p.a. Nowelizacja zmniejsza w tym przypadku liczbę stron postępowania do 10, co ma przyśpieszyć procedurę wydawania DŚU.


Pozostało 65% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane