We wtorek po godz. 10 rząd rozpoczął obrady; ministrowie zajmą się m.in. projektem zakładającym stworzenie rejestru danych kontaktowych (RDK), nowe przepisy mają ułatwić załatwianie spraw urzędowych.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Projekt zakłada stworzenie rejestru danych kontaktowych (RDK); zgodnie z nim, każdy będzie mógł dobrowolnie przekazywać swoje dane kontaktowe, np. e-mail, numer telefonu w celu ułatwienia załatwienia spraw urzędowych.

"Wdrożenie RDK przyniesie liczne korzyści dla obywateli w postaci ułatwienia i przyspieszenia załatwienia spraw urzędowych oraz pomocy w uniknięciu negatywnych konsekwencji wynikających z niezałatwienia sprawy lub nieterminowego załatwienia sprawy" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Resort tłumaczy, że w kontaktach z administracją, obywatele realizują szereg spraw i obowiązków wymagających przestrzegania terminów i procedur, o których niejednokrotnie nie pamiętają, bądź umykają one ich uwadze. "Nieterminowe załatwienie sprawy urzędowej przez obywateli nierzadko wiąże się dla nich z negatywnymi konsekwencjami, a niwelowanie ich skutków bywa znacznie bardziej czasochłonne i uciążliwe w porównaniu do załatwienia sprawy w terminie. Brakuje obecnie mechanizmów, które ułatwiałyby obywatelowi sprawne i terminowe załatwianie swoich spraw" - wyjaśniono.

Ministrowie omówią też propozycję nowelizacji Prawa pocztowego i telekomunikacyjnego. Zmiany są związane z dostosowaniem polskich przepisów do unijnych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 18 kwietnia 2018 r. zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia sankcji wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek, którzy nie podporządkują się obowiązkom wynikającym z rozporządzenia. Chodzi o obowiązek okresowego przekazywania krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego informacji, czyli m.in. cenników opłat za doręczanie przesyłek pocztowych niebędących przesyłkami z korespondencją.

Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury, organem, do którego powinny spływać informacje od operatorów był Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Rząd zajmie się też projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Projekt ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania. Jak podaje KPRM, nowelizacja będzie zmieniała ustawę m.in. w zakresie: otwarcia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami; zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom.

Nowelizacja rozszerzy też katalog podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna.

Rząd będzie debatował także nad projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, wdrażającym unijne przepisy dotyczące zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych. Chodzi m.in. o niepowtarzalny identyfikator oraz element uniemożliwiający naruszenie opakowania. Projektowana nowelizacja ustawy określa m.in. nowe zadania oraz kompetencje związane z weryfikacją zabezpieczeń, jakie będą realizowane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Ministrowie zajmą się również projektem zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Zmiany przygotowane przez MRPiPS mają na celu dostosowanie przepisów do nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, która wejdzie w życie 1 września 2019 r. i dotyczy szkolnictwa zawodowego.

Projekt nowelizacji rozporządzenia przewiduje dodatkowo zwiększenie o jeden punkt procentowy najniższych stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Zdaniem autorów projektu, obecna wysokość stawek wynagrodzenia dla tych osób powoduje trudności zarówno dla pracodawców – z pozyskaniem pracowników, jak i dla absolwentów szkół – ze znalezieniem miejsca zatrudnienia.

Rząd zajmie się także projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy". Jest to V etap programu na lata 2020-2022 i kontynuacja programów z lat 2008-2010 (etap I), 2011-2013 (etap II), 2014-2016 (etap III) i 2017-2019 (etap IV).

Podstawowym zadaniem programu jest zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia. Jego celem jest też ograniczenie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Rada Ministrów ma również wysłuchać informacji o stratach w rolnictwie spowodowanych tegoroczną suszą.