Płaca minimalna bez dodatku stażowego, prywatne placówki pod większym nadzorem, Fundusz Dostępności, elektromobilność w samorządach.
• Płaca minimalna bez dodatku stażowego
Wysokość pensji pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia. Przy obliczaniu tej płacy nie będzie uwzględniany dodatek stażowy. Tak wynika z nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, który na ostatnim posiedzeniu przyjął Senat (nie wprowadził żadnych poprawek).
Nowe przepisy są korzystne w szczególności dla pracowników sfery budżetowej (w tym sektorze najczęściej przewidziane są dodatki z tytułu osiągnięcia określonego okresu zatrudnienia). Osoby, których płace dzięki takiemu dodatkowi osiągały poziom co najmniej minimalnego wynagrodzenia, nie otrzymywały wyrównania pensji.
Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
• Prywatne placówki pod większym nadzorem
Jeśli właściciel placówki całodobowej opieki dla seniorów, który został ukarany przez wojewodę za brak zezwolenia na jej prowadzenie, uruchomi kolejny taki dom, będzie podlegał drugiej karze w wysokości 40 tys. zł. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, którą Senat przyjął bez żadnych poprawek. W ustawie ustanowione zostały też normy zatrudnienia oraz kwalifikacje, jakie musi spełniać personel prywatnych domów opieki.
• Powstanie Fundusz Dostępności
Jednostki sfery budżetowej, w tym organy administracji rządowej i samorządowej będą musiały dostosować się do określonych standardów dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej. Taki wymóg nakłada na nie ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która została skierowana do podpisu prezydenta (Senat nie wprowadził do niej żadnych poprawek). Jej przepisy przewidują także obowiązek wyznaczania przez niektóre urzędy specjalnego koordynatora ds. dostępności oraz powstanie Funduszu Dostępności. Będzie można otrzymać z niego pożyczkę na finansowanie działań oraz inwestycji służących wypełnieniu ustawowych standardów.
• Nowe centra będą świadczyć usługi społeczne
Od przyszłego roku gminy będą mogły powoływać nowe jednostki, którym będą powierzać realizację zadań z zakresu m.in. polityki rodzinnej, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, kultury, mieszkalnictwa oraz ochrony środowiska. Taką możliwość daje im ustawa z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS) – zgłoszona w ramach inicjatywy ustawodawczej prezydenta. Senat przyjął ją bez żadnych poprawek, ale ważna zmiana została wprowadzona na etapie prac w Sejmie. Co do zasady CUS będzie powstawał przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej (OPS) i tym samym będzie przejmował jego dotychczasowe zadania. Taka możliwość budziła jednak obawy wśród pracowników socjalnych, czy przy tej okazji nie będzie dochodziło do zmiany warunków ich zatrudnienia na gorsze, np. poprzez obniżkę wynagrodzenia. Takim sytuacjom ma zapobiegać przepis, który wskazuje, że w przypadku przekształcenia będzie miał zastosowanie art. 231 kodeksu pracy, który zagwarantuje przyszłym pracownikom CUS ciągłość zatrudnienia oraz te same warunki pracy i płacy, jakie wynikają z umów o pracę zawartych w OPS. Dodatkowo jeśli w ośrodku obowiązywał układ zbiorowy pracy, to jego postanowienia będą stosowane przez dwa lata od momentu przekształcenia.
• Elektromobilność w samorządach od 2022 r.
Przepisy dotyczące elektromobilności w samorządach wejdą w życie dwa lata później. Miały obowiązywać już od stycznia przyszłego roku. Rząd zdecydował jednak o przesunięciu tego terminu. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która trafi teraz do podpisu prezydenta.
• Sklepy nie będą marnować jedzenia
Sieci handlowe będą musiały zawrzeć umowy z organizacjami pozarządowymi i przekazywać im niesprzedaną, a wciąż dobrą żywność. Za uchylanie się od tych obowiązków będą przekazywać 10 gr od każdego kilograma wyrzuconych produktów. Pieniądze trafią do organizacji pomocowych. Takie zmiany wynikają z ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, którą przyjął Senat.
Trafi ona teraz do podpisu prezydenta.
• Koniec monopolu związkowego w służbach
Senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej, która dotyczy rozszerzenia praw funkcjonariuszy wymienionych formacji w zakresie tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Zgodnie z nowymi przepisami będą oni mogli wybierać związek zawodowy, w którym zamierzają się zrzeszać. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
• Odmrożenie kwoty bazowej dla pracowników medycznych
Senatorowie przyjęli ustawę o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Podwyższa ona z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł kwotę bazową. Ustawa trafi do podpisu prezydenta.