Podmioty publiczne będą miały 24 miesiące na dostosowanie się do wymogów dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w zakresie określonym w nowych przepisach.
Tak wynika z projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przewiduje on nałożenie na podmioty publiczne, w tym m.in. organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, ZUS, NFZ, uczelnie oraz instytucje kultury, obowiązków związanych ze świadczeniem usług osobom niepełnosprawnym, starszym oraz innym, które czasowo lub na stałe mają różne ograniczenia w sprawności fizycznej lub psychicznej. Urzędy – przez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień – będą musiały przestrzegać wskazanych w ustawie standardów dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej (te odnoszące się do dostępności cyfrowej są określone w odrębnej ustawie).
Co istotne, na etapie prac nad projektem Stały Komitet Rady Ministrów wprowadził zmianę dającą jednostkom sfery budżetowej dodatkowy czas na dostosowanie się do wymogów ustawy. Będzie on wynosił 24 miesiące. W tym czasie za zapewnienie dostępności przez podmiot publiczny osobie ze szczególnymi potrzebami będzie uznawane zapewnienie jej dostępu alternatywnego. Zgodnie z art. 7 projektu będzie on polegał np. na umożliwieniu klientowi skorzystania ze wsparcia innej osoby lub zastosowaniu jakichś rozwiązań organizacyjnych. Jednocześnie zmieniona treść projektu przewiduje, że gdy w indywidualnych przypadkach (na przykład ze względów technicznych lub prawnych) nie będzie możliwe zapewnienie dostępności, tak jak nakazuje ustawa, dostęp alternatywny będzie traktowany jako spełnienie tego obowiązku nawet po upływie 24 miesięcy.
W związku z wprowadzeniem wspomnianego okresu przejściowego o dwa lata przesuwa się moment, w którym zaczną działać przepisy związane z postępowaniem skargowym. W jego ramach osoba o szczególnych potrzebach będzie mogła złożyć do prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) skargę na podmiot publiczny za brak dostępności. To, jak będzie wyglądała procedura jej składania oraz rozpatrywania, dokładnie określa ustawa, a jej konsekwencją będzie ukaranie urzędu grzywną. W porównaniu z wcześniejszą wersją projektu postanowiono, że za egzekucję sankcji finansowych będą odpowiadały urzędy skarbowe, a nie PFRON.
Stały Komitet zmodyfikował też przepisy odnoszące się do funkcjonowania Funduszu Dostępności (FD). Będą do niego trafiać pieniądze pochodzących m.in. z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwrotów pożyczek udzielanych ze środków UE oraz dotacji budżetowej. To właśnie z tego źródła podmioty publiczne będą mogły ubiegać się o udzielane na preferencyjnych warunkach pożyczki na dostosowanie się do ustawowych standardów. FD będzie działał jako państwowy fundusz celowy, którego środkami będzie zarządzał Bank Gospodarstwa Krajowego.
Etap legislacyjny
Przyjęcie projektu ustawy przez rząd