W poniedziałek Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA jednogłośnie podjęło uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie z działalności sądów administracyjnych w 2018 r., które przedstawił prezes NSA Marek Zirk-Sadowski. W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczył zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, który odczytał list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do jego uczestników.

Prezydent przypomniał, że obok trwających narodowych obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości bieżący rok wyróżnia się innymi ważnymi rocznicami, takimi jak 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej, 30-lecie wyborów z 4 czerwca 1989 r., a także 20-lecie uczestnictwa Polski w NATO oraz 15-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

"Wszystkie te jubileusze są okazją, aby uwydatnić znaczenie wciąż żywej, inspirującej idei polskiej wolności i niezawisłości, a także naszej rodzimej tradycji myśli prawnej, państwowej oraz jej zachodniego, ściśle europejskiego rodowodu" - napisał prezydent. "Jest to również sposobność, żeby podkreślić przywiązanie do idei rządów prawa, osadzonych w kontekście spójnego systemu aksjologicznego oraz funkcjonalnego systemu prawnego. Doświadczenia historyczne wskazują, że właściwie pojmowana praworządność stanowi najlepsze remedium zarówno na anomię życia społecznego, jak i anarchizację państwa, jak i na wszelkie tendencje niedemokratyczne, autorytarne, oparte na prawie siły, a nie sile prawa" - czytamy w liście.

Prezydent podkreślił, że rok 1989 rozpoczął proces przemian, "proces bardzo rozciągnięty w czasie, naznaczony błędami, niedociągnięciami, lecz zmierzający we właściwym kierunku". "Istotnym elementem wspomnianych przemian była reforma sądownictwa administracyjnego oraz jego umiejscowienie w systemie organów państwowych zgodnie z postanowieniami nowej konstytucji" - napisał.

W liście podkreślono, że prezydent, który jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej, "powierza, wykonując swoją prerogatywę, część imperium, która polega na sądzeniu". Jak dodano, akt powołania sędziego "nie podlega kontroli sądowej, ponieważ nie można być sędzią we własnej sprawie, a tak należałoby interpretować każdą próbę ingerencji władzy sądowniczej w prerogatywy głowy państwa dotyczące sądownictwa".

"Sędzią jest każdy, kogo do pełnienia tego zaszczytnego urzędu powoła prezydent, działający na wniosek KRS. Naród, który w akcie wyborczym obdarza prezydenta swoim zaufaniem, powierza mu mandat także w zakresie zaufania władzy sądowniczej" - napisał Andrzej Duda, dodając, że "wszystkie próby ingerowania w prerogatywy prezydenta nie mogą być postrzegane inaczej jak tylko próba rozchwiania fundamentalnego w każdej dojrzałej demokracji systemu równowagi i wzajemnego ograniczania się władz". "Systemu, który określa także pozycję władzy sądowniczej i w którym przypisana prezydentowi funkcja arbitra oraz gwaranta ciągłości władzy państwowej wydaje się szczególnie ważna" - dodał.

"Władza sądownicza, podobnie jak władza ustawodawcza i wykonawcza, nie jest nadwładzą, która - sama pozostając poza jakąkolwiek kontrolą - może dowolnie ingerować w działania innych organów państwa" - podkreślił w liście prezydent.

Andrzej Duda złożył sędziom życzenia "wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z udziału w tym wielkim, ważnym dziele, jakim jest umacnianie Rzeczypospolitej, sprawiedliwej, praworządnej i szanowanej".

Z przyjętej w poniedziałek informacji o działalności sądów administracyjnych wynika m.in., że w 2018 r. do wojewódzkich sądów administracyjnych wpłynęło 60 247 skarg na akty i czynności oraz 5716 na bezczynność organów i przewlekłe prowadzenie postępowania. Ogółem sądy miały do rozpatrzenia 65 963 skargi. W porównaniu z 2017 r. wpływ skarg zmniejszył się o 6463, co stanowi 9,8 proc. ogółu wpływu.

Z kolei do Naczelnego Sądu Administracyjnego w ubiegłym roku wpłynęło 20 229 skarg kasacyjnych i 67 skarg o wznowienie postępowania. Z poprzedniego okresu pozostało do rozpatrzenia 26 379 skarg oraz 27 skarg o wznowienie postępowania. Ogółem NSA miał do rozpatrzenia 46 608 skarg kasacyjnych. Liczba wniesionych takich skarg zwiększyła się o 2483 w porównaniu z poprzednim rokiem.