Senat na rozpoczynającym się w piątek posiedzeniu zajmie się nowelą Kodeksu karnego zaostrzającą kary dla pedofilów. W porządku obrad jest też ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych oraz nowela ws. bezpłatnego pobytu rodziców przy dziecku w szpitalu.

Senat zbiera się w piątek o godz. 9.; posiedzenie będzie kontynuowane 28 i 29 maja.

Nowelizacja Kodeksu karnego została przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości; zmiany dotyczą walki z pedofilią. Zakładają, że za zgwałcenie dziecka pedofil trafi do więzienia nawet na 30 lat. Obecne przepisy za to karę od 3 do 15 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat. W myśl nowelizacji, gwałcicielowi dziecka grozić będzie od 5 do 30 lat więzienia, a jeśli następstwem gwałtu będzie śmierć dziecka - kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Według noweli przestępstwo zgwałcenie dziecka nie będzie podlegać przedawnieniu. Zmiany przewidują też podwyższenie kar za seksualne wykorzystanie dzieci. Dziś wynoszą one od 2 do 12 lat więzienia, a zgodnie z nowelą zostaną one określone w wysokości od 2 do 15 lat. Zmiany przewidują też wyeliminowanie kar w zawieszeniu w stosunku do sprawców brutalnych zbrodni pedofilskich. Sejm uchwalił zmiany w Kodeksie karnym w miniony czwartek.

Reklama

Politycy PO-KO zapowiedzieli, że złożą w Senacie wniosek o odrzucenie noweli Kk. Według nich zamiast zaostrzyć sankcje za pedofilię i jej ukrywanie, PiS uchwalił "amnestię dla pedofilów". Ich zdaniem nie da się nic poprawić w Senacie i konieczne jest odrzucenie nowelizacji Kodeksu karnego.

W środę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział wycofanie się ze zmian dot. artykułu 212 Kodeksu karnego przyjętych w ramach jego nowelizacji. "Podjąłem decyzję, aby wycofać tę zmianę w ramach poprawki, którą zgłosimy w Senacie, nie dlatego, że zgadzam się ze stwierdzeniem, że my zaostrzamy, bo nie zaostrzamy, ale dlatego, żeby uszanować potrzebę debaty na temat jakikolwiek zmian w tych przepisach" - stwierdził podczas środowej konferencji Zbigniew Ziobro.

Reklama

Artykuł 212 Kodeksu karnego w obecnym brzmieniu przewiduje, że za pomówienia w mediach grozi kara nawet do roku więzienia i jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego. Natomiast przyjęta przez Sejm nowel Kk dodaje do tego artykułu paragraf zakładający karę do roku więzienia również za "tworzenie fałszywych dowodów na potwierdzenie nieprawdziwego zarzutu lub nakłanianie innych osób do potwierdzenia okoliczności objętych jego treścią".

Senat zajmie się także ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa jest realizacją jednego z punktów tzw. piątki PiS. Dzięki nowym rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane wcześniej połączenia w małych miejscowościach. Ma to przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

Dofinansowanie z Funduszu ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem ustawy w życie oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po wejściu ustawy w życie. Dysponentem Funduszu będzie minister do spraw transportu. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie prowadził obsługę Funduszu.

W porządku obrad jest również nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która ma na celu ujednolicenie charakteru i wysokości kar z tytułu błędnego określenia poziomu refundacji recept np. niezgodnego z uprawnieniami świadczeniobiorcy lub osoby uprawnionej.

Senatorowie zajmą się też nowelą ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Jej celem jest usprawnienie procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne przez zmianę regulacji dotyczących realizacji zleceń. Wprowadzone ułatwienia będą dotyczyć zarówno pacjentów, jak i wystawiających oraz realizatorów zleceń.

Senat rozpatrzy nowelą ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która zakłada, że szpitale nie będą mogły pobierać opłat od rodziców i opiekunów przebywających w placówkach z dzieckiem lub z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym.

W porządku obrad jest także nowela o pracowniczych planach kapitałowych, zgodnie z którą zniesiony zostanie limit 30-krotności podstawy wpłat w PPK. Nowela przewiduje rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych o osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński, umożliwienie przekazywania informacji uczestnikom PPK za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji finansowej, a gdy nie będzie takiej możliwości – przez przekazywanie ich w postaci papierowej.

Senatorowie rozpatrzą nowelizację ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej; jej głównym celem jest uporządkowanie i doprecyzowanie zadań instytucji. PAK ma w większym stopniu, niż dziś wspierać polski przemysł kosmiczny i użytkowanie przestrzeni kosmicznej oraz rozwój technik kosmicznych i badań.

Izba wyższa zajmie się też nowelą Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Ma ona na celu zapewnienie odpowiednich kwalifikacji kuratora do reprezentacji dziecka w postępowaniu karnym w razie konfliktu interesów między jego rodzicami. Nowe przepisy nakładają również na kuratora obowiązki informacyjne w stosunku do rodzica sprawującego pieczę nad dzieckiem.

Ponadto Senat zajmie się nowelizacją Prawa spółdzielczego, która ma dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada ona zniesienie możliwości "płynnego" przekształcania spółdzielni pracy w spółki handlowe. Zgodnie z nowelą najpierw spółdzielnia będzie musiała przejść proces likwidacji, zanim przekształci się w spółkę.

Izba rozpatrzy też ustawę o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, która ma m.in. umożliwić lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją.

Senatorowie będą też debatować nad nowelizacją ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która zawiera rozwiązania służące sprawnej realizacji programu Mieszkanie plus. Nowe przepisy mają pozwolić na zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe.

Senat zajmie się projektem uchwały w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz projektem dotyczącym w 30. rocznicy odrodzenia Senatu RP.