Państwa członkowskie muszą czynić więcej, by chronić ofiary przestępstw z użyciem przemocy – uznała Europejska Agencja Praw Podstawowych (FRA).
W najnowszym raporcie kwestionuje ona obecne gwarancje praw osób szukających sprawiedliwości. Wzywa służby policyjne, pomocowe oraz prokuratury i sądy do aktywniejszych działań. Mówi o konieczności lepszej współpracy między tymi podmiotami oraz o wymogu szybkiego i skutecznego kierowania pomocy do ofiar.
Inne propozycje FRA obejmują wzmocnienie ochrony podczas procesu sądowego, co ma zapobiec dalszej traumatyzacji ofiar wynikającej z ponownego spotkania ze sprawcą. Agencja uważa, że potrzebne są środki zapobiegające takim spotkaniom. Zwraca też uwagę na potrzebę lepszego zadośćuczynienia dla ofiar za doznane krzywdy. Wymaga to poinformowania ich o przysługujących im prawach do rekompensaty, zarówno od sprawców, jak i od państwa.
Sprawcom powinno się jednak dać także szansę rehabilitacji. Służyć temu mogłyby szkolenia antyprzemocowe, okresy probacyjne oraz mediacje z ofiarami. Pomoże to społeczeństwu uniknąć dalszej przemocy i lepiej rozliczać sprawców.
Ostatni element zakłada szkolenie sędziów i policjantów, jak postępować z ofiarami. Pozwoli im to traktować ofiary z większym zrozumieniem i empatią, a także pomoże lepiej rozpoznawać ich prawa. To z kolei zagwarantuje, że ofiary będą traktowane z szacunkiem. Według FRA szkolenia wymagają także pracownicy medyczni, aby rozpoznawać przypadki przemocy.
Raport podchodzi do sprawy z punktu widzenia praw ofiar poszukujących sprawiedliwości. Opiera się on na pracy terenowej prowadzonej w Austrii, Francji, Niemczech Holandii, Polsce, Portugalii i Wielkiej Brytanii. Badano jednak nie tylko perspektywę ofiar, ale także instytucji pomocowych, prawników, policji i sędziów.