Wezwanie do zapłaty to najlepszy sposób, żeby przypomnieć dłużnikowi, że nie reguluje należności w terminie. Gdy sytuacja się nie zmieni, nie pozostaje nic innego, jak skierować sprawę do sądu. Ale zanim to uczynimy, warto wysłać ostatnie przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Wezwanie do zapłaty to pismo skierowane do dłużnika w celu odzyskania należności. Jest pierwszym oficjalnym krokiem do odzyskania pieniędzy. Nie powinniśmy kierować sprawy do sądu od razu. Często wysłanie wezwania do zapłaty załatwia sprawę, bo część osób po otrzymaniu takiego pisma reguluje swoje należności.

Nie ma jednego wzoru wezwania do zapłaty. Aby jednak było skuteczne, powinno mieć charakter oficjalny i zawierać informację, które pozwolą dłużnikowi zorientować się, o jaką należność chodzi. Warto też poinformować, jakie kroki prawne zostaną podjęte, gdy nie otrzymamy pieniędzy.

Istotna jest podstawa prawna. Według art. 455 kodeksu cywilnego, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

A według art. 476 dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela.

Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W sytuacji więc istnienia wierzytelności bez oznaczonego terminu, można naliczyć odsetki za zwłokę. Będą one naliczane dopiero po upłynięciu terminu zawartego w wezwaniu wierzyciela do zapłaty.

Co powinno znaleźć się w piśmie:
• miejsce i data sporządzenie pisma
• dane wierzyciela (adres, inne dane kontaktowe)
• dane dłużnika (imię, nazwisko lub nazwa, adres)
• wyjaśnienie dlaczego wysyłamy pismo, jakich umów czy faktur dotyczy (nr faktury, data wystawienie, kiedy upłynął termin zapłaty)
• podstawa prawna
• kwota długu
• termin spłaty długu
• nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić lub przelać zaległą kwotę
• podpis osoby sporządzającej wezwanie
• informację o krokach, jakie podejmiemy, gdy nie otrzymamy zapłaty w podanym terminie.

Wezwanie do zapłaty warto wysłać listem poleconym, a potwierdzenie nadania zachować.